ZČU udělila čestný doktorát expertovi na umělou inteligenci a sochaři

Čestný titul doctor honoris causa dnes převzali během Slavnostního zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni Hamid R. Ekbia, ředitel Centra pro výzkum interakce člověka a počítače na Indiana University v Bloomingtonu (na titulním snímku), a Kurt Gebauer, významný český sochař, malíř a fotograf, působící na Fakultě pedagogické ZČU (na druhém snímku).

Slavnostní zasedání Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni se každoročně koná při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a je spojeno mimo jiné s udělením čestného titulu doctor honoris causa. Ten letos převzaly dvě významné osobnosti:

prof. Hamid R. Ekbia
Za přínos v oblasti interdisciplinárního zkoumání umělé inteligence a jejího vlivu na socioekonomické, geopolitické a kulturní vztahy v současné globalizované společnosti byl jmenován čestným doktorem ZČU na návrh děkana Fakulty filozofické (FF) Davida Šance. Oceněna byla také jeho významná aktivní spolupráce se ZČU a přínos pro rozvoj katedry filozofie FF.

Hamid R. Ekbia se narodil v roce 1955 v íránském Mashhadu. Studoval elektrotechniku na Ábádánském technologickém institutu a na University of California v Los Angeles. Po návratu do Íránu byl za své politické názory vězněn, posléze s rodinou emigroval do USA, kde absolvoval doktorské studium v oboru počítačové a kognitivní vědy na Indiana University. V současné době působí jako profesor informatiky, kognitivních věd a mezinárodních studií a zároveň jako ředitel Centra pro výzkum interakce člověka a počítače (Center for Research on Mediated Interaction) na Indiana University v Bloomingtonu.
Obecným tématem jeho interdisciplinárního výzkumu jsou informační technologie a jejich vliv na socioekonomické, geopolitické a kulturní vztahy moderních společností. Ve svém přístupu kombinuje poznatky počítačové vědy, filozofie a politické ekonomie. Aktuálně se zabývá sociálními a etickými důsledky zavádění umělé inteligence do každodenního života, autonomií inteligentních systémů či dopady automatizace na pracovní trh a budoucnost práce. „Prof. Ekbia je autorem neologismu ‚heteromatizace‘, který vystihuje znepokojivý trend v dělbě práce mezi lidmi a stroji, při níž se člověk dává do služeb technologie,“ připomněla proděkanka FF Tereza Šlehoferová „Je také inspirativní osobností, která svojí otevřeností, obětavostí a etickými postoji pomáhá překonávat rozmanité předsudky a bariéry napříč vědeckými komunitami, společnostmi a kulturami,“ uvedl také. Hamid Ekbia úzce spolupracuje s akademickými i neakademickými institucemi po celém světě.
Spolupráce Hamida Ekbii se ZČU trvá více než deset let a sehrála významnou roli při přípravě interdisciplinárního studijního programu Filozofie pro umělou inteligenci, realizovaného na ZČU od akad. roku 2021/22, na jehož výuce se podílejí katedra filozofie FF, katedra kybernetiky FAV a katedra informatiky a výpočetní techniky FAV. Filozofie pro umělou inteligenci je také název připravované mezinárodní konference, kterou FF pořádá 7.–8. prosince a jejímž hostem bude společně s dalšími odborníky v oblasti umělé inteligence právě Hamid Ekbia.

prof. ak. soch. Kurt Gebauer, dr. h. c.
Za mimořádný přínos v oblasti kulturního vzdělávání a péče o veřejný prostor, významnou aktivní spolupráci se ZČU a rozvoj katedry výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické (FPE) byl jmenován čestným doktorem na návrh děkana FPE Pavla Mentlíka.

Kurt Gebauer, nar. v roce 1941 v Hradci nad Moravicí, je významnou uměleckou osobností současné české a zahraniční výtvarné scény. Je vynikajícím malířem, sochařem a fotografem. Česká akademie vizuálního umění ho ocenila jako umělce roku 2020.

I když jeho akademická dráha byla spjata s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, kde byl v roce 1990 jmenován docentem a následně v roce 1992 profesorem, první vysoká škola, kde chtěl pracovat, byla pedagogická fakulta. „Před rokem 1989 však profesoru Gebauerovi nebylo umožněno vzdělávat budoucí učitele, na přípravě adeptů učitelství se tak začal aktivně podílet až na Fakultě pedagogické v Plzni,“ uvedl ve své řeči děkan FPE Pavel Mentlík.

Na plzeňské Fakultě pedagogické se Kurt Gebauer zasloužil o znovuobnovení magisterského studia výtvarné výchovy pro střední a základní umělecké školy, které od roku 2018 garantuje. Budoucí učitele vede v předmětech z oblasti kulturního vzdělávání a péče o veřejný prostor. „Jedinečným způsobem budoucí učitelky a učitele inspiruje zejména směrem ke vnímání veřejného prostoru. Do přípravy učitelů vnáší nebývalý esprit, inspiraci a neutuchající energii,“ ocenil děkan Pavel Mentlík.
Katedra výtvarné výchovy a kultury FPE pod garancí Kurta Gebauera rozvinula spolupráci s městem Plzní, Západočeskou galerií v Plzni a spolkem Pěstuj prostor. Z jeho instalací ve veřejném prostoru jsou Plzeňanům nejznámější asi „Nohy z vody“ v Mlýnské strouze.

V odpolední části zasedání připomněl rektor Miroslav Holeček ve svém projevu vývoj ZČU a propojení jednotlivých součástí a vyzdvihl některé osobnosti, které mimořádně přispěly k jejímu pozitivnímu obrazu, symbolizující zároveň důležité momenty ve vývoji univerzity i celého vysokého školství.
„Bouřlivý rozvoj nových technologií je jedním ze zásadních atributů, který charakterizuje dnešní svět. Aby ale mohli lidé rozličných kultur, jazykových enkláv či zcela jiných historických zkušeností na něčem společně pracovat, musí mít schopnost si zcela přesně rozumět. Jazykem tohoto porozumění je matematika. Pro všechny vzdělávací reformátory, kteří škrtají hodiny matematiky a obhajují tyto nápady tím, že se děti matematiku nedokážou naučit, bych připomněl, co vlastně slovo matematika znamená. Řecké slovo mathéma se překládá jako učení. Je však důležité si uvědomit, že slovo učení ve starořečtině znamenalo ‚to, čemu se lze naučit‘. Matematika je totiž to jediné, čemu se lze naprosto přesně naučit tak, že tomu pak rozumíme všichni stejně. Je tedy mimořádně pozitivní, že o základní kameny moderní historie naší univerzity se významnou měrou zasloužili matematici,“ uvedl rektor.

Dále byli představeni akademici, kteří za uplynulý rok rozšířili řady profesorů a docentů ZČU.

Novými profesory, jmenovanými na návrh Vědecké rady ZČU, jsou:
prof. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D., z FEL ZČU, v oboru Elektronika,
prof. Ing. Radek Škoda, M.Sc., Ph.D., z FEL ZČU, v oboru Elektroenergetika,
prof. Ing. Pavel Trnka, Ph.D., z FEL ZČU, v oboru Elektrotechnika.

Na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci byl profesorem jmenován
prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D., z FF ZČU, a to v oboru Sociologie.

Docenti jmenovaní na ZČU:
doc. Mgr. Filip Grygar, Ph.D., Univerzita Pardubice – v oboru Filozofie a dějiny vědy a techniky
doc. Ing. Petr Kadera, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze – v oboru Technická kybernetika
doc. Ing. Tomáš Komrska, Ph.D., FEL ZČU – v oboru Elektronika
doc. Ing. Tomáš Kozák, Ph.D., FAV ZČU – v oboru Aplikovaná fyzika
doc. Ing. Josef Psutka, Ph.D., FAV ZČU – v oboru Technická kybernetika
doc. Ing. Jakub Talla, Ph.D., FEL ZČU – v oboru Elektronika
doc. RNDr. Jan Vršek, Ph.D., FAV ZČU – v oboru Aplikovaná matematika

Docenti jmenovaní na jiných vysokých školách:
doc. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D., FPR ZČU – na Univerzitě Karlově v oboru Právní dějiny
doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D., FPE ZČU – na Univerzitě Karlově v oboru Psychologie
doc. Ing. Lukáš Pfeifer, Ph.D., FEK ZČU – na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru Finance
doc. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D., FPR ZČU – na Univerzitě Karlově v oboru Občanské právo
doc. MUDr. Martin Svatoň, Ph.D., FZS ZČU – na Univerzitě Karlově v oboru Vnitřní nemoci
doc. Ing. Petr Štumpf, Ph.D., FEK ZČU – na Mendelově univerzitě v Brně v oboru Ekonomika a management

Rektor Miroslav Holeček také předal pamětní medaile ZČU osobnostem, které významně přispěly k rozvoji Západočeské univerzity.

Pamětní medailí ZČU za dlouholetou významnou činnost pro ZČU, její rozvoj, spolupráci s vnějším prostředím včetně zahraničí byli oceněni:

prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. – ministr školství, mládeže a tělovýchovy, v letech 1993–99 pověřen vedením Fakulty právnické ZČU, významně se zasloužil o rozvoj humanitního vzdělávání na ZČU

doc. Dr. Winfried Baumann – významná osobnost česko-německé přeshraniční spolupráce, na ZČU pomáhal budovat přeshraničně orientovanou germanistiku

doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc. – děkanka Fakulty pedagogické v letech 2007–15, vždy významně přispívala k prosazování zájmů ZČU

doc. Ing. Milan Čechura, CSc. – odborník v oblasti tvářecích strojů a technologií na Fakultě strojní

prof. Dr. Denitsa Docheva – mezinárodně uznávaná odbornice v oblasti regenerativní medicíny a tkáňového inženýrství, přispívající k rozvoji mezinárodní spolupráce ZČU

prof. PhDr. Jarmila Doubravová, CSc. – muzikoložka a estetička, působící na katedře filozofie Fakulty filozofické od jejího založení, přispěla k interdisciplinárnímu zaměření vědy a techniky v kulturních souvislostech

Dr. Mathias Eickhoff – generální ředitel ZF Engineering, intenzivně se zasazující o spolupráci se ZČU

JUDr. Vlasta Formánková – soudkyně, podílející se na vzniku Fakulty právnické ZČU, v letech 2005–15 soudkyně Ústavního soudu ČR

Zdroj: ZČU Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *