Bývalý ústavní soudce Stanislav Balík bude novým děkanem Fakulty právnické Západočeské univerzity

Novým děkanem Fakulty právnické (FPR) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) pro další čtyřleté funkční období bude pedagog, advokát a bývalý soudce Ústavního soudu ČR Stanislav Balík. V pondělí 14. října o tom rozhodl Akademický senát Fakulty právnické ZČU. Z 16 přítomných členů osmnáctičlenného senátu se jich 15 vyslovilo pro Stanislava Balíka. Ten byl na tuto funkci navržen jako jediný. Po jmenování do funkce rektorem ZČU povede Stanislav Balík fakultu od 25. ledna 2020 do ledna 2024.

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (*1956) ukončil v roce 1979 studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy, v roce 1981 absolvoval obor archivnictví na Filozofické fakultě téže univerzity. Titul Ph.D. získal v oboru historie-české dějiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2016.

Do roku 1989 pracoval Stanislav Balík jako podnikový právník, poté se věnoval advokacii. V letech 2002 – 2003 působil jako předseda České advokátní komory. V roce 2003 se stal nositelem stříbrné Randovy medaile Jednoty českých právníků, každoročně udělované významným osobnostem v oblasti práva.

Na katedře právních dějin Fakulty právnické ZČU působí Stanislav Balík od roku 1996. Přednáší také na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Vysoké škole CEVRO Institut. Stanislav Balík hojně publikuje a je autorem a spoluautorem řady učebnic a článků v odborných časopisech. Byl vedoucím autorského kolektivu monografií Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2009), vydané také v anglické verzi History of the Legal Profession in Bohemia, Moravia and Silesia (2010), a Dějiny českého notářství (2014). Působí v redakčních radách časopisů Bulletin advokacie, Ad Notam, Komorní listy, Právní rádce, PALESTRA: Pismo adwokatury polskiej (Varšava), Historický obzor nebo Journal on European History of Law.

V roce 2004 byl Stanislav Balík jmenován soudcem Ústavního soudu České republiky. Po završení desetiletého mandátu se vedle akademického působení vrátil k advokacii. Od roku 2015 je vedoucím české delegace při Radě evropských advokátních komor (CCBE) a od roku 2017 je předsedou jejího Výboru pro země střední a východní Evropy (PECO).

Funkci děkana Fakulty právnické ZČU převezme Stanislav Balík po současném děkanovi Janu Paulym. Ten vedl fakultu od ledna 2012, tedy dvě po sobě jdoucí funkční období, a kandidovat proto nemohl.  Jako děkan hodlá Stanislav Balík podle svých slov „kontinuálně navázat na chvályhodné výsledky, jichž dosáhli stávající děkan Jan Pauly, vedení fakulty a celá její akademická obec“. Svoji roli vnímá i jako závazek vůči svému zesnulému otci, prof. JUDr. Stanislavu Balíkovi, CSc. (1928-2015), který jako pedagog na fakultě působil od jejího zrodu a výrazně se podílel na jejím počátečním formování.

V oblasti akreditační bude podporovat personální rozvoj na jednotlivých katedrách tak, aby fakulta znovu obstála jak po pěti, tak po deseti letech. Hodlá usilovat o rozšíření akreditací minimálně v oblasti Ph.D. pro další právní odvětví.

Za hlavní cíl považuje kvalitní výuku studentů v kolegiálním prostředí. Drží se sentence bývalého děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy profesora Arnošta Weniga-Malovského (1883-1964), že „studenti mají na učiteli poznat, že má rád svůj obor a studenty, jimž jeho znalost předává“.

Fakultu právnickou pokládá Stanislav Balík za jeden ze stabilizovaných pilířů Západočeské univerzity. Za vynikající východisko, na něž je potřeba navázat, považuje stávající kolegiální mezifakultní spolupráci a sounáležitost akademické obce ZČU. Za důležitou považuje také spolupráci s právnickými fakultami v České republice.

Podstatné je podle něj další prohloubení spolupráce fakulty s praxí, především pak s profesními komorami (Česká advokátní komora, Notářská komora ČR, Exekutorská komora ČR) i s profesními uniemi (Soudcovská unie, Unie státních zástupců).

Právnická fakulta bude pod jeho vedením posilovat regionální ukotvení a přeshraniční spolupráci, jakož i aktivní působení v European Law Faculties Association (ELFA). (tz)

Foto Západočeská univerzita Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *