Jiráskova ulice, sportovní areál, sokolovna… Rokycany mají letos na investice 260 milionů korun

Rokycany budou v roce 2024 hospodařit s příjmy ve výši 465,78 milionu korun a výdaji přes 681,57 milionu korun. Schodek 215,79 milionu korun je plně kryt z vlastních zdrojů. Největší investicí pro letošek zůstává dokončení Jiráskovy ulice v centru města či rekonstrukce Sportovního areálu Jižní předměstí v případě získání dotace. Opraví se komunikace, opravy jsou přichystány také ve školkách a školách.

„Na investice bude v roce 2024 vyčleněno 260,79 milionu korun, tedy 38 procent všech výdajů. I přes navržený schodkový rozpočet nepředpokládáme čerpání úvěru, stejně tak jsme ho nečerpali ani v roce loňském. Letos očekáváme vyšší příjmy oproti schválenému rozpočtu na rok 2023. Daňové příjmy oproti předpokládanému letošnímu rozpočtu vzrostou o 27,7 milionu korun díky vyššímu výběru sdílených daní a DPH. U nedaňových příjmů čekáme v roce 2024 ve srovnání s minulým rokem zvýšení o 9,3 milionu korun. Výrazně vyšší příjem očekáváme za bankovní úroky z uložených peněžních prostředků města,“ uvedl starosta města Rokycan Tomáš Rada, který má finance ve své gesci.

Nejvýznamnějšími a finančně nejnáročnějšími investičními akcemi pro rok 2024 jsou dokončení rekonstrukce ulice Jiráskova včetně vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení, rekonstrukce sportovního areálu Jižní předměstí v případě získání dotace, revitalizace Sokolovny – projektová dokumentace, projektová dokumentace tělocvičny, jídelny a kuchyně v centru města (13,5 milionu korun), rekonstrukce Mokroušské ulice, rekonstrukce veřejného osvětlení – 1. etapa, ulice Šťáhlavská – chodník a cyklostezka.

Dokončení rekonstrukce Jiráskovy ulice: 56,84 milionu korun v roce 2024
Jedná se o společnou akci města Rokycany a SÚS Plzeňského kraje, stavební úpravy byly zahájeny v březnu 2023. SÚS PK realizuje stavební objekt komunikace, město Rokycany ostatní stavební objekty – chodníky, stezka pro chodce a cyklisty, parkoviště, vodovod, kanalizace včetně přípojek po veřejné části pozemku, veřejné osvětlení, metropolitní síť, sadovnické úpravy. Částečně je akce spolufinancována z rozpočtu SFDI – cyklostezka, chodníky. Celková délka rekonstruované části komunikace, ulice Jiráskova, činí 800 metrů, dále pak ulice Palackého, ulice Svazu bojovníků za svobodu a náměstí 5. května. V celé délce rekonstruovaných ulic bude provedeno nové veřejné osvětlení, vznikne nových 66 parkovacích míst. V rámci realizace akce bude vysazeno 86 nových stromů.

Šťáhlavská ulice, společná stezka pro chodce a cyklisty včetně kanalizačního odlehčení – dokončení: 7,66 milionu korun v roce 2024
Jedná se o zhotovení nové společné stezky pro chodce a cyklisty ve Šťáhlavské ulici v Rokycanech, v úseku ulice Plzeňská – Boženy Němcové. Chodník s dosluhujícím povrchem bude nahrazen stezkou pro chodce a cyklisty. Délka úseku činí 1000 metrů, celá trasa bude řešena bezbariérově. Součástí akce bude nové veřejné osvětlení v dotčené části ulice. V úseku ulice Tymákovská – K Trhovce bude provedeno nové odlehčení kanalizační stoky v ulici Šťáhlavská v délce 304 metrů, s vyústěním do Rakovského potoka. Náklady na realizaci akce by měly činit celkem 15 milionů korun. Jedná se o dokončení akce, která byla započata v roce 2023. Hotovo by mělo být v květnu 2024.

Dokončení rekonstrukce ulice Mokroušská: 10 milionů korun v roce 2024
Dokončení rekonstrukce ulice včetně inženýrských sítí, úsek délky cca 120 metrů. Jedná se o nedokončenou část již z větší části dokončené rekonstruované ulice Mokroušská. Důvodem neprovedení této části byly majetkoprávní záležitosti, kdy vlastník pozemku pod předmětnou částí komunikace je městu Rokycany nechtěl poskytnout. V loňském roce pak město Rokycany schválilo směnu pozemků, kdy město pozemky pod komunikací získalo od vlastníka za jiné městské pozemky. Rekonstrukce změní stávající nezpevněný povrch na zpevněný, budou rekonstruovány sítě technické infrastruktury a budou doplněny sadové úpravy ve formě aleje stromů při severní straně komunikace. Touto akcí dojde k dokončení rekonstrukce ulice Mokroušská, která dostane v celé její délce jednotný charakter.

Rekonstrukce sportovního areálu Jižní předměstí: 50 milionů korun (realizace bude probíhat pouze v případě získání dotace z Národní sportovní agentury)

Sportovní areál se nachází jižně od základní školy Jižní předměstí. Nejprve v letech 1964-65 byla postavena běžecká dráha, vržiště a doskočiště pro lehkou atletiku, v dalším roce se předala do užívání škvárová hrací plocha. Hřiště bylo modernizováno na přelomu tisíciletí, škvárová plocha byla nahrazena hřištěm s umělým povrchem, kolem zřízena atletická dráha a postavena přízemní budova skladu sportovního náčiní. Počátkem 21. století se začalo připravovat rozšíření o areál pro minikopanou a streetball, s umělým povrchem, mantinely, brankami, koši na basketball a osvětlením. Fotbalové hřiště se modernizuje tak, aby realizace umělého trávníku splnila podmínky atestačního osvědčení FAČR. Hřiště získá nový umělý povrch III. generace. Zároveň se vybuduje nový automatický zavlažovací systém. Zmodernizuje se osvětlení fotbalového hřiště. Upraví se velikost tenisového kurtu ze stávajícího rozměru 34×17,3 m na 36×18 m, tzn. že kurt bude mít standardní rozměr. Vybuduje se nový zavlažovací systém, jenž v současné chvíli kurt nemá. Dále se modernizují zastaralé povrchy atletické dráhy a ostatních hřišť, které budou mít povrch dle současných standardů a parametrů. Investiční záměr dále komplexně řeší systém odvodnění celého sportoviště. Nedílnou součástí projektu je pořízení mobilní konstrukce pro skok do výšky s krytem. Sportovní zařízení bude sloužit nejenom místním klubům, veřejnosti a místním školám, ale i obcím v rámci rozšířené působnosti.

Rekonstrukce ulice Litohlavská: 12 milionů korun
Obnova povrchu komunikace (9 milionů korun) včetně vytvoření parkovacích míst u městského hřbitova (3 miliony korun).

Revitalizace Husovy sady a Kalvárie – II. etapa: 7 milionů korun
Husovy sady a Kalvárie jsou nejvýznamnější a nejrozsáhlejší plochou veřejné zeleně ve městě Rokycany. Jedná se o ojedinělé území s vysokým rekreačním, urbanistickým vzdělávacím i ekologickým potenciálem. Výjimečnost lokality spočívá zejména ve svažitém charakteru území. Svahy Husových sadů se svými porosty a skalnatými výstupy vytváří kulisu celé severní části města. Již od roku 1895 bylo území vybaveným parkem s množstvím vycházkových tras, altány a vyhlídkami. Z původních úprav se dodnes zachovala cestní síť a stopy původních objektů.

Právě Husovy sady, které občané znají spíše jako Stráň, procházejí revitalizací. Plocha tohoto přírodního parku má rozlohu asi 23 hektarů a jako významné paleontologické naleziště je přírodní památkou. V druhé etapě, rok 2024, by měly být vytvořeny vstupní zídky, naučné stezky a vybuduje se nové multifunkční hřiště nad Kalvárií. Město požádá o dotaci na naučné stezky Ministerstvo pro místní rozvoj.
Pumptrack – vybudování nové sportovní infrastruktury: 5,2 milionu korun

Rokycany budují v jižní části města další novou sportovní infrastrukturu. V blízkosti současného skateparku postaví nový pumptrack a část cyklostezky u Rakovského potoka v úseku Šťáhlavská – Kotelská. Město získalo na vybudování dotaci od Plzeňského kraje, a to ve výši jeden milion korun z programu Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2023.

Výstavba diskgolfového hřiště: 0,5 milionu korun
Kromě pumptracku v dané lokalitě bude vybudováno v blízkosti současného skateparku diskgolfové hřiště.

Revitalizace areálu Sokolovny v Rokycanech – Nové centrum kultury, projektová dokumentace: 20 milionů korun
Město Rokycany se připravuje na celkovou revitalizaci objektu Sokolovny. Cílem je vybudovat nové centrum kultury. V současnosti se zpracovává projektová dokumentace pro provedení stavby. Součástí je demolice přístavby původního objektu Sokolovny (malý sál, prostory restaurace). Součástí nových úprav jsou podzemní parkoviště, venkovní parkoviště a venkovní piazetta.

Stavba Sokolovny, která byla dostavěna v roce 1905, byla v průběhu let doplněna o přístavbu z 20. let (stavba malé tělocvičny) a přístavbu z 80. let (přístavba kulturního domu s velkokapacitní restaurací). Zmíněné přístavby budou kompletně odstraněny. Historický (původní) objekt Sokolovny je ve špatném stavebně technickém stavu, ale vzhledem k jeho historické a urbanistické významnosti bude zachován a opraven do podoby z 50. let. V rámci stavební úpravy bude nahrazena střešní krytina a krov, kte-rý je ve špatném stavu, budou provedeny dispoziční úpravy, nové konstrukce stropů a nové instalace (voda, plyn, vytápění, kanalizace a elektro).

Rekonstrukce veřejného osvětlení, I. etapa: 13,78 milionu korun
Město Rokycany v roce 2024 začne s rekonstrukcí veřejného osvětlení. Cílem je zvýšit energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení. „Společnost ČEZ Energetické služby, s. r. o. zpracovala pro město Rokycany projekt Technické a projekční podklady pro veřejné osvětlení pro město Rokycany včetně rozpočtu. Projektová a technická dokumentace včetně energetického posudku v rozsahu soustavy veřejného osvětlení ve městě Rokycany se týká 890 světelných bodů v rámci I. etapy. Roční očekávaná úspora nové soustavy veřejného osvětlení je vyčíslena na 1 423 520 Kč,“ uvedl Jiří Hlad, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany.

Další investice a opravy:
• Mateřská škola Saská – oprava kotelny, 1,45 milionu korun
• Mateřská škola Školní – stavební úpravy, zázemí pro zaměstnance, 0,9 milionu korun
• Mateřská škola Pohádka – oprava kotelny, 1,8 milionu korun
• Základní škola ulice Míru – oprava oken a soklu, 3,3 milionu korun
• Objekt bývalého gymnázia – výměna elektroinstalace v tělocvičnách (2,5 milionu korun)
• Projektová dokumentace na stavbu Tělocvična a jídelna základních škol v centrum Rokycan – kompletní projektová dokumentace, 13,5 milionu korun
• Metropolitní síť města – 12. etapa, 3,4 milionu korun (dotace)
• Kaplička Borek – dokončení opravy, 0,79 milionu korun
• Pečovatelská služba – nákup třech elektrovozidel, 3 miliony korun (dotace)

Zdroj: Město Rokycany

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *