Program na neděli? Projít se můžete po dokončeném Západním okruhu od Globusu do Křimic

O půlnoci z neděle 19. na pondělí 20. února 2023 se budou moci řidiči v Plzni poprvé projet po dlouho očekávaném Západním okruhu. Pro automobilovou dopravu se tak otevře propojení největšího městského sídliště na Severním předměstí s průmyslovou zónou na Borských polích a ulehčí dopravně přetíženému středu města. Novou třiapůlkilometrovou část Západního okruhu si mohou lidé v neděli po poledni projít pěšky hned po slavnostním přestřižením pásky u Globusu.

Západní okruh, respektive jeho II. etapa dlouhá 3,5 km, byla co do rozsahu a počtu stavebních objektů byla největší a nejnáročnější dopravní stavbou na území Plzeňského kraje. Tato část si vyžádala celkem 2,2 miliardy korun. Význam okruhu je pro plzeňskou aglomeraci zcela zásadní. Propojí nejrozsáhlejší průmyslovou zónu s největšími sídlišti v Plzni, současně odlehčí dosud přetíženou dopravu v centru města a umožní rychlejší spojení od dálnice D5 směrem na Karlovy Vary.

Nově vybudovaný úsek Křimická – Karlovarská navazuje na I. etapu (Domažlická – Křimická) mimoúrovňovou křižovatkou na Chebské ulici v Plzni – Křimicích a ukončen je nově vybudovanou tzv. „turbo“ okružní křižovatkou „U Globusu“. Jeho součástí je estakáda přes celé záplavové území řeky Mže v délce 1,2 km, čtyři mosty a tři biokoridory, které jsou situovány do zářezu původního terénu a přemosťují hlavní trasu. Jde o jednopolové přesypané železobetonové mostní konstrukce obloukového tvaru. Konstrukce mostů jsou navrženy jako monolitické, železobetonové, betonované na pevné skruži. Výšky kleneb ve vrcholu budou až 7,58 m nad niveletou vozovky.

Základní informace o stavbě

Městský okruh Plzeň, úsek Křimická – Karlovarská“

 • Městský (západní) okruh, II. etapa – úsek Křimická – Karlovarská, je prioritní dopravní stavbou na území města Plzně.

 • Navazuje na již zprovozněnou I. etapu západního okruhu, úsek Domažlická – Chebská, která byla zprovozněna v září roku 2014.

 • Délka úseku II.etapy je 3,3 km, jeho součástí je estakáda přes celé inundační území řeky Mže v délce 1,2 km.

 • Součástí stavby je krom vlastní komunikace rovněž výstavba mostů, biokoridorů, smíšené stezky pro pěší a cyklisty, přeložky inženýrských sítí, založení ozeleněných ploch osázených stromy a keři.

 • Veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací byla vypsána s předpokládanou hodnotou 1,713 mld. Kč (bez DPH) a termínem realizace 34 měsíců od podpisu smlouvy s vybraným uchazečem. Ukončení stavebních prací bylo stanoveno do 17. 2. 2023.

 • Dne 17. 4. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo na stavební část s vítězným uchazečem, společností „Společnost Křimická – Karlovarská“, kterou tvoří společnosti BERGER BOHEMIA, a.s. a Metrostav a.s., a to s cenou 1.791.832.812,- Kč, bez DPH, resp. 2.168.117.703,- Kč včetně DPH.

 • Byly vysoutěženy a zasmluvněny i všechny nezbytné služby související s realizací díla (např. technický dozor investora, autorský dozor, BOZP, ekolog, geotechnik, …) v souhrnné výši 26.380.636,- Kč, bez DPH, čili 31.920.570,- Kč včetně DPH.

 • Celkové náklady ke dni uzavření smluv tedy činily 2.200.038.273,- Kč včetně DPH.

 • Dne 29. 4. 2020 bylo zhotoviteli formálně předáno staveniště.

 • Celkové náklady na stavbu včetně služeb jsou aktuálně (po Dodatku č. 4) ve výši 2.238.523.723,- Kč vč. DPH. Do doby protokolárního předání a převzetí díla (tedy do 17.2.2023) by měl být ještě podepsán Dodatek č. 5 ke smlouvě (zahrnující téměř výlučně tzv. „méněpráce“), čímž bude celková cena včetně služeb 2.168.574.201,- Kč včetně DPH.

 • Stavba je spolufinancována z prostředků EU v rámci IROP, 70. výzva „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II“, prioritní osy 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“, a to ve výši 1.540.442.444,- Kč

 • Do konce roku 2022 byly zrealizovány stavební práce v objemu cca 95 %.

 

 • V měsíci lednu a únoru 2023 byly prováděny práce pro zdárné dokončení díla, a to především:

 

  • terénní a vegetační úpravy

  • dodláždění u mostních objektů z lomového kamene

  • pokládka asfaltového souvrství na cyklostezkách a chodnících

  • technické prohlídky jednotlivých stavebních objektů

  • osazování dopravního značení a záchytných a zádržných systémů (svodidla, zábradlí)

  • oplocení podél hlavní trasy.

 • Slavnostní otevření stavby za účasti investora, zhotovitele a poskytovatele dotace IROP se koná 19. 2. 2023 ve 12:00 hodin.

 • Veřejnost se poprvé projede po nové silnici 20. února 2023, kdy bude celá stavba převedena do předčasného užívání, které potrvá jeden rok, a poté bude stavba zkolaudována.

Zajímavosti:

  • při stavbě bylo vytěženo více než 500 000 m3 zeminy

  • součástí stavby jsou 3 biokoridory, 4 mosty a estakáda přes inundační území řeky Mže

Estakáda

  • navazuje na 50 m dlouhý most přes Chebskou ulici, který byl uveden do provozu již 1. 9. 2022

  • délka estakády je 1,2 km

  • založení estakády – na 2 opěrách a 34 hlubinně založených pilotách

  • výstavba probíhala pomocí přesuvné skruže; betonáž říms pak za využití posuvného betonážního římsového vozíku

  • u části estakády (přemostění Mže) bylo využito letmé betonáže, kterou zhotovitel neměl možnost do realizace tohoto díla nikde jinde provádět

  • estakáda byla realizována technologií předpínání – do estakády bylo použito 161 km lan předpínací výztuže a 27 tis. tun betonu

Biokoridory

  • součástí stavby jsou 3 biokoridory

  • dva menší obloukové přemosťují hlavní trasu

  • jeden větší klenbový byl velmi náročný časově i s ohledem na požadavky na kvalitu vzhledem k proměnnému obloukovému tvaru

  • výšky kleneb ve vrcholu jsou až 7,58 m nad nivelitou vozovky

Cyklostezky

  • podél hlavní trasy jsou vedeny smíšené stezky pro pěší a cyklisty

  • na estakádu je vjezd cyklistů zakázán – nově budované stezky jsou provázány na stávající trasy

 Dopady a přínosy projektu (k využití podle uvážení)

 • Zlepšení podmínek regionální mobility (zlepšení napojení metropolitní oblasti na tzv. síť „TEN-T“, reprezentovanou dálnicí D5). Zejména ve směru „sever-jih“ metropole (tj. z oblasti s největšími sídlišti směrem k významné průmyslové zóně „Borská pole“ a dále k dálnici D5).

 • Zklidnění průtahu centrem metropolitní oblasti (Plzeň – ulice Karlovarská, silnice I/20) – část dopravního proudu bude převedena z centra města (metropolitní oblasti) na nový úsek (obchvat). Jen z ulice „Karlovarská“ by měl na sebe okruh v rámci své sběrné funkce převést až 15 000 vozidel/denně. Dojde tak k rozložení zatížení dopravy v metropoli.

 • Okruh odvede přebytečnou dopravu nejen z centra města, ale i jeho předměstí (Košutka, Lochotín, Skvrňany a Jižní Předměstí). Díky poklesu počtu aut v centru se usnadní i průjezdnost veřejné hromadné dopravy.

 • Vlivem převedení části dopravy na budovaný městský okruh dojde ke snížení emisí škodlivých látek (z výfuků vozidel); snížení hlukové zátěže a vibrací – ve srovnání se stávajícím stavem bude napojení na dálniční síť D5 a regionálně významnou průmyslovou zónu Borská pole realizováno z velké části prostřednictvím nového okruhu, mimo hustě zastavěné centrum Plzně.

 • Zprovoznění celého městského okruhu bude mít pozitivní dopad i do zvýšení bezpečnosti dopravy – snížení intenzity (zejména tranzitní) dopravy bude mít za následek snížení pravděpodobnosti dopravních nehod.

 • Zároveň se zkrátí přepravní čas a dojde ke zvýšení plynulosti dopravního proudu.

 • V neposlední řadě městský okruh zvýší dostupnost služeb a zvýší atraktivitu území pro podnikatelské subjekty (nová, efektivní silniční infrastruktura, jak pro zajištění logisticko-obslužných procesů – tranzit zejména ve směru „sever-jih-sever“, tak pro zajištění dostupnosti pracovní a kupní síly). Nový úsek je také základním předpokladem pro hospodářský rozvoj blízkého okolí (v jeho blízkém okolí plánovaná obytná zástavba a komerční plochy).

 • Zdroj: Plzeňský kraj

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *