Pro občany Plzeňské aglomerace je prioritou životní prostředí. Shodla se na tom odborná i laická veřejnost

Oblast životního prostředí je pro občany Plzeňské aglomerace, ve které žije více než 300  tisíc občanů, stěžejní. Shodla se na tom odborná i laická veřejnost. Výsledky laické veřejnosti vyplynuly z  dotazníkového šetření, kdy občané této aglomerace měli jedinečnou příležitost vyjádřit se k  potřebám vymezeného území. Šetření mezi odbornou i laickou veřejností bylo součástí příprav nového strategického dokumentu Strategie Plzeňské aglomerace 2021+, na němž pracuje Útvar koordinace evropských projektů města Plzně. Na druhé příčce se umístila oblast veřejné vybavenosti.

„Rozvojové priority, na nichž se během loňského června v  rámci kulatých stolů shodla odborná veřejnost, byly nyní spolu s  jejich opatřeními podrobeny prioritizaci. Výsledky obou dotazníků, které bylo možné vyplnit na konci roku 2020, se od sebe příliš neliší. Rozdíly ve vnímání důležitosti jednotlivých opatření jsou u odborníků a veřejnosti minimální. Prioritou pro veřejnost v  Plzeňské aglomeraci, čítající 108 obcí, což je 22 procent obcí celého Plzeňského kraje a 309 tisíc obyvatel, je oblast životního prostředí. Ta zahrnuje opatření týkající se udržitelného hospodaření s  vodou, odpady nebo energií. Nejdůležitější opatření, které v  této prioritě bylo zvoleno a zároveň odráží téma, jež v  posledních době ve společnosti rezonuje, je zadržování vody v  krajině a sídlech. Dále je jako potřebný vnímán rozvoj vodohospodářské infrastruktury, zefektivnění hospodaření s  energií či zvýšení recyklace a využití odpadů,“ vysvětlil primátor Plzně Martin Baxa.

Na druhém místě se umístila veřejná vybavenost a služby občanům. „Zde se nicméně prioritizace dílčích opatření mírně liší. Laická veřejnost jako nejpalčivější vnímá zefektivnění činnosti veřejné správy, zatímco odborná veřejnost zvolila potřebu zvyšování kvality a dostupnosti zdravotních a sociálních služeb na území Plzeňské aglomerace. V  závěsu je poté rozvoj vzdělávací soustavy včetně vzdělávání neformálního,“ doplnil Martin Baxa.

„Na třetím místě z  pěti hodnocených se umístila priorita týkající se inovací, vzdělávání a podnikání. Zde se jak laici, tak i odborníci shodli na potřebě rozvoje a vzniku moderních, ekonomicky perspektivních a udržitelných odvětví. Mobilita skončila na předposledním místě. Zde je jasným cílem vytvoření inteligentního a integrovaného dopravního systému. Na škále důležitosti je pak o něco níže, nicméně stále potřebně, nahlíženo na dopravní dostupnost aglomerace a její rozvoj. Poslední prioritou je udržitelný rozvoj měst a obcí, kde se laická i odborná veřejnost shodla v  tom, že nejpotřebnější je revitalizace veřejných prostranství a historického potenciálu obcí,“ doplnil ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně Erich Beneš.

Ohledně toho, kolik by do Plzeňské aglomerace v  novém dotačním období mohlo směřovat peněz se v  současné chvíli stále jedná. V  minulém programovém období 2014 až 2020 byly do území díky nástroji ITI investovány cca čtyři miliardy korun.

Co je to Strategie Plzeňské aglomerace 2021+?
Hlavním smyslem strategického dokumentu je definovat, jaké aktivity by v území měly být realizovány v horizontu sedmi let tak, aby byla podporována konkurenceschopnost území a jeho udržitelný rozvoj. Dokument úzce navazuje na cíle Strategie regionálního rozvoje ČR 21+, který vychází ze Strategického rámce ČR 2030.

Časový průběh zpracování
⦁ jaro 2021: předpokládané schválení 1. části dokumentu (analytická a strategická část) orgány města
⦁ podzim 2021: předpokládané schválení 2. části dokumentu (akční plán) orgány města
⦁ zima 2021: schválení kompletního dokumentu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Sběr odpovědí probíhal od poloviny listopadu zhruba do poloviny prosince 2020 prostřednictvím elektronického dotazníku, který byl dostupný na stránkách ITI Plzeň (iti-plzen.cz). Městu se vrátilo na pět stovek odpovědí. U celkem pěti oblastí (graf níže), na které se strategie Plzeňské aglomerace zaměřuje, mohli lidé na škále od 1 do 10 hodnotit důležitost jednotlivých opatření spadajících pod těchto pět oblastí. Hodnotili tak například míru důležitosti podpory rozvoje výzkumu, zvýšení recyklace a využití odpadů, hospodaření s vodou, zlepšení dopravní dostupnosti území, zvyšování kvality vzdělávání či dostupnosti sociálních služeb, revitalizace jejich okolí či stav cestovního ruchu.

Zdroj: www.plzen.eu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *