Plzeň uzavřela dohodu se společnostmi Ameside a Amádeus Real. Začne se tedy v díře po Domě kultury stavět?

Statutární město Plzeň a akciové společnosti Ameside a Amádeus Real uzavřely Dohodu o spolupráci při rozvoji území v  lokalitě Americká – Sirková. Uzavření dohody schválili zastupitelé. Dohoda zajistí plnohodnotné využití území po zbouraném Domu kultury Inwest, na místě by měla vzniknout moderní městská čtvrť, a to dle podmínek daných městem schválenou územní studií. Zároveň je dohoda součástí mimosoudního řešení soudního sporu mezi městem Plzní a Amádeus Real, která po městu žádala odškodnění 1,8 miliardy korun v  souvislosti s  původním neuskutečněným projektem výstavby obchodního centra Corso v  Plzni.

„Plzeň má stěžejní zájem na využití potenciálu lokality Americká – Sirková, která je dána výjimečnou polohou v  centru města. Neutěšený stav území tomuto významu neodpovídá a rozhodně nás netěší. Samotní občané vnímají toto území v  rámci celého města jako problémové s  nutností změny. Hlavním cílem této dohody je proto stanovit základní rámec spolupráce v  souvislosti s  přípravou a realizací projektu v  dané lokalitě. To spočívá ve vydání stavebního povolení, zpětvzetí žaloby Amádeus Real na město, v  uzavření smlouvy o nájmu podchodu pod ulicemi Americká a Sirková a záměru umístit v  budoucnu kontaktní pracoviště Magistrátu města Plzně v rámci tohoto projektu,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

„Uzavření této dohody a její schválení zastupitelstvem města Plzně jednoznačně vítáme. Je mimo jiné důkazem, že městu není lhostejný dlouhodobý neutěšený stav v jedné z  nejatraktivnějších lokalit poblíž centra a má zájem jej konstruktivně řešit. Za nás mohu garantovat maximální možnou součinnost při naplňování podmínek stanovených územním plánem a územní studií města pro dané území. Už v  předchozích 16 měsících jsme v  našem projektu Ameside učinili řadu úprav, aby byl v souladu s  uvedenými regulativy. Změny a novinky brzy odprezentujeme veřejnosti,“ uvedl hlavní manažer projektu Ameside Tomáš Jícha.

Lokalita vymezená ulicemi Americká, Sirková a Denisovo nábřeží je jedním z  nejdůležitějších území centrální části města. Vzniknout by v  ní měla moderní městská čtvrť s  kvalitním veřejným prostorem, volnočasovými aktivitami, byty, kancelářemi i obchody, a to dle městem stanovených podmínek daných územním plánem. Významnou část využití by měly tvořit obchod a služby (48 %) spolu s občanskou vybaveností (26 %), dále administrativa (16 %) a bydlení (9 %).

Uplynutím 12 měsíců od právní moci stavebního povolení na projekt zanikne mezi stranami pohledávka žalobce na náhradu škody ve výši cca 1,8 miliardy korun, která je předmětem soudního sporu, jakož i jakékoli s ní související pohledávky, a žalobce bude povinen vzít svoji žalobu zpět. Obě strany soudního sporu se vzdají práva na náhradu nákladů řízení. Naproti tomu se město zavazuje poskytnout investorovi v rámci své samostatné působnosti součinnost s přípravou a vlastní realizací projektu, vždy však za podmínky, že projekt bude v souladu s Územním plánem města Plzně, územní studií, právními předpisy, závaznými normami a standardy a dále s městskými regulativy v dohodě uvedenými. Investor se přitom v dohodě zavazuje mimo jiné usilovat o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, toto úsilí bezdůvodně neukončit a bezdůvodně neoddalovat nezbytné kroky vedoucí k jejich získání.

Součástí dohody je také řešení podchodu pod ulicemi Sirková, Americká. Město Plzeň se zavazuje zachovat podchod a umožnit naplnění jeho komunikační a obchodní funkce. Město dále zajistí provedení rekonstrukce stavebně-technické části podchodu a umožní investorovi projektu realizovat napojení stavby na podchod. Součástí dohody je též ujednání o záměru zřídit kontaktní pracoviště Magistrátu města Plzně, v  němž by se vykonávaly správní agendy, při nichž dochází k  pravidelnému styku s  obyvateli města, jedná se především o agendu občanských průkazů a cestovních dokladů. Velkou výhodou místa je, že je výborně dostupné pro obyvatele, neboť leží blízko hlavního vlakového nádraží, nového autobusového terminálu, důležitých zastávek MHD v  Plzni a bude disponovat i potřebným počtem podzemních parkovacích stání.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *