Zatím stále není jasné, kdo opraví Památník Díky, Ameriko! Rozhodne se snad do konce týdne

V pátek 12. května se sešla komise určená vedením Plzně k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti ve veřejné zakázce s názvem „Památník Díky, Ameriko!“. Komise o vítězi nerozhodla, ačkoliv jediným kritériem už měla být jn výše nabídky. Komise msto toho odeslala výzvy k objasnění a doplnění informací, dokladů a vzorků nabídek, a to oběma dodavatelům, kteří podali do veřejné zakázky nabídku. Další jednání komise se uskuteční na konci tohoto týdne.

Dvě nabídky ve vyhlášené soutěži na veřejnou zakázku obnovy památníku Díky, Ameriko! obdrželo město Plzeň v řádném termínu, tedy do 9. května 2017 do 10 hodin. Hodnocení obou nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení provede městský odbor investic do 12. května 2017. Smlouva s vybraným dodavatelem by mohla být uzavřena do konce května. Památník by měl být obnoven nejpozději do 31. října 2017.

„Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, která bude posouzena podle výše nabídnuté ceny,“ připomněl technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Město bude v různých fázích přípravy a zhotovení pylonů památníku velmi důkladně hlídat zejména kvalitu kamene, mimo jiné požaduje v různých fázích realizace akce provedení ultrazvukových zkoušek celistvosti materiálu.

Předmětem veřejné zakázky je obnova stávajícího památníku Díky, Ameriko!, zejména zajištění veškerých stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb nezbytných pro uvedení památníku do původního stavu. „Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění dodání vhodného kamene respektive kamenných bloků nejen pro oba pylony, ale i pro navazující kamennou dlažbu,“ řekl vedoucí Odboru investic Magistrátu města Plzně Pavel Grisník.

Kamenné bloky pro oba pylony budou před opracováním podrobeny ultrazvukovým zkouškám homogenity neboli celistvosti a protokol o provedených zkouškách a jakosti kamene bude předán městu, to odsouhlasí jeho kvalitu. Každý z pylonů je vysoký šest metrů, čtverec má 1,1 x 1,1 metru a jeden pylon váží kolem 20 tun. V případě, že ze strany města nedojde k odsouhlasení kvality a vzhledu kamene, smluvní strany od smlouvy odstoupí a vypořádají vzájemná práva a povinnosti. Teprve na základě odsouhlasení protokolu o kvalitě kamenných bloků bude moci firma zahájit práce na výrobě pylonů, vytesání textů a ornamentů na pylonech dle  fotodokumentace a projektové dokumentace. „Pylony budou před osazením a po osazení opětovně podrobeny zkouškám homogenity a budou nám předány protokoly o provedených zkouškách,“ doplnil Pavel Grisník.

Památník Díky, Ameriko! na křižovatce ulic Klatovská třída – Americká byl vybudován v letech 1994 – 1995 a slavnostně byl odhalen při květnových oslavách 50. výročí osvobození města Plzně americkou armádou. Tvoří jej zpevněná plocha z kamenných žulových desek doplněná uprostřed bílou pěticípou hvězdou s reliéfem. Hlavní dominantu památníku do nedávna tvořily dva žulové pylony, na které navazuje vyrovnávací kamenné schodiště. Oba pylony muselo město nechat odstranit loni v dubnu, a to z důvodu špatného stavebně-technického stavu, v pylonech se objevily praskliny a dle statika hrozilo, že by se několik tun vážící kvádry mohly zřítit.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *