V Pošumaví funguje již 15 let kvalitní vzdělávací systém pro všechny obyvatele regionu

Systém celoživotního vzdělávání buduje v regionu již 15. rokem obecně prospěšná společnost Úhlava spolu s partnery, z nichž nejvýznamnější je Česká zemědělská univerzita v Praze a Místní akční skupina (MAS) Pošumaví. Součástí tohoto systému jsou nejen vzdělávací aktivity na všech stupních škol, ale mimo jiné i rekvalifikační kurzy, virtuální univerzita třetího věku nebo osvětové akce. Od loňského roku navíc MAS Pošumaví realizuje tři dvouleté projekty Místního akčního plánu (MAP) rozvoje vzdělávání pro obce s rozšířenou působností Klatovy, Sušice a Horažďovice.

Venkovské oblasti Klatovska patří k regionům, které se dlouhodobě potýkají s úbytkem obyvatel v produktivním věku částečně způsobeným i odchodem mladých lidí do větších aglomerací za vzděláním. Tito studenti se po složení závěrečných zkoušek již mnohdy do svého původního bydliště nevracejí a zůstávají ve větších městech. Systém celoživotního vzdělávání budovaný výše uvedenými partnery napomáhá tento problém řešit. „Tvoříme systém, jehož cílem je dostupné celoživotní vzdělávání, který by ale neměl konkurovat státní vzdělávací soustavě,“ sděluje za MAS Pošumaví Ing. Radana Šašková.

Do konceptu systematické realizace vzdělávacích projektů zapadají od loňského roku projekty MAP. „Myšlenkou těchto projektů financovaných z evropského Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je spolupráce mezi základními a mateřskými školami a jejich zřizovateli, dále vzájemná spolupráce mezi školami, rodiči, neziskovou sférou i místními podnikateli. Zapojení se do projektu MAP je pro školy také podmínkou pro případné čerpání finančních prostředků z evropských fondů IROP,“ dodává Radana Šašková, která je rovněž koordinátorkou MAP Klatovy. V rámci projektů MAP by měly být naplánované aktivity a akce až do roku 2023.

Do projektů se již zapojila většina škol z regionu. Zejména ty nejmenší školy se aktivně zapojují do vzájemné spolupráce. „MAS zahájila činnost odborných pracovních skupin, připravuje pro zájemce exkurze do škol, které mohou předvést příklady dobré praxe při vyučování nebo do těch, kde fungují žákovské parlamenty či se podařilo navázat úzkou spolupráci s rodiči žáků. Stále sbíráme připomínky a náměty pro další zlepšování vzdělávání na našem území,“ uvádí Radana Šašková.

Nabídka vzdělávacích aktivit obecně prospěšné společnosti Úhlava pokrývá v podstatě všechny věkové kategorie. „Nabízíme výukové a zážitkové programy pro školní třídy i vysokoškolské studium a další vzdělávání pro dospělé. Jde například o dalšíprofesní vzdělávání v akreditovaných kvalifikačních i rekvalifikačních kurzech. Máme také akreditaci ministerstva vnitra pro vzdělávání úředníků územně samosprávných celků. Pořádáme zážitkové exkurze na zemědělské farmy v česko-bavorském příhraničí. Pro zájemce z řad široké veřejnosti zajišťujeme řadu kurzů zájmového vzdělávání. Nezapomínáme ani na seniory, pro které máme širokou nabídku kurzů v rámci Univerzity třetího věku“ dodává Pavel Vondráček z obecně prospěšné společnosti Úhlava.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *