V Den učitelů převzalo ocenění 23 pedagogů z Plzeňského kraje

Symbolicky v Den učitelů ocenil hejtman Josef Bernard 23 pedagogů ze škol v Plzeňském kraji za jejich úspěšnou pedagogickou práci. „Velmi si vážím vaší práce a je mi ctí, že vám k vašemu svátku mohu předat alespoň symbolické ocenění,“ řekl v úvodu hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. Ocenění učitelům předávala kromě hejtmana také náměstkyně pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Jaroslava Havlíčková.

Slavnostní oceňování bylo zahájeno velmi originálně, a to módní přehlídkou kolekce extravagantních klobouků s názvem Foam Passion“ neboli „Molitanová vášeň“. Autorkou návrhů byla žákyně 2. ročníku oboru Návrhář Karolína Slanařová z Integrované střední školy živnostenské v Plzni. Modely zhotovily mladé návrhářky z 2. ročníku pod vedením Roberta Hořínka.

Předávání cen zpestřilo také hudební vystoupení žáků Konzervatoře Plzeň. Skladby autorů Daniela Špeera a G. G. Gastoldiho zahrálo žesťové trio ve složení Jan Fistr a Lukáš Wiesinger na trubky a Michal Slabý na trombon. Skladbu s žáky nastudoval Petr Mráz.

 

OCENĚNÍ UČITELŮ za úspěšnou pedagogickou práci 2017 

 1. Václav Bumbička – Střední škola a Základní škola, Oselce

Na škole působí od roku 1983 a ve funkci ředitele školy od roku 1998. Zavedl tradici Kovářských dnů v oboru Uměleckého zpracování kovů, při kterých se setkávají bývalí absolventi i současní žáci školy. Loňského 10. ročníku se zúčastnilo na 150 návštěvníku ze širokého okolí. Na všech pracovních pozicích vždy působil jako garant odbornosti, svým spolupracovníkům bývá oporou jak v pracovním, tak v osobním životě.

 1. Jan Esterle – Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33

Na umělecké škole působí téměř 30 let, je předsedou celého Hudebního oboru. Je uznáván jako velký odborník v oblasti výuky na chrámové varhany nejen v našem kraji, ale v celé České republice. Jeho žáci se pravidelně zúčastňují klavírních soutěží, kde se umisťují na předních místech. Jeho velký pedagogický cit se projevil při výuce slepého žáka. Aby ho mohl vyučovat, naučil se Braillovo písmo a pro svého žáka do tohoto písma přepisuje klavírní literaturu.

 1. Vladislav Hadrava – Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Na škole vyučuje od roku 1982 všeobecně vzdělávací předměty, jako jsou matematika, fyzika a informační technika. Zasloužil se o vybavení školy počítači, o vytvoření webových stránek školy a o modernizaci učebny fyziky. Moderními metodami se snaží žakům přiblížit svět fyziky a detailněji pochopit jednotlivé zákonitosti. Celoživotně se snaží zvýšit zájem žáků o studium přírodních věd a pomáhá jim v jejich vlastním poznání.

 1. Jaromír Hupač – Základní škola, Plzeň, Podmostní 1

Hlavním úkolem školy, kterou Jaromír Hupač vede, je poskytnout výchovu a vzdělání dětem s lehkým mentálním postižením. Škola má zvýšený počet žáků z prostředí ohroženého sociálním vyloučením a kriminalitou, z tohoto důvodu se pan ředitel věnuje kromě výchovy a vzdělávání také aktivitám mimoškolním, které jsou součástí prevence sociálně patologických jevů. Cíle, které si vytyčil v této oblasti, jsou v plné míře naplňovány a jeho práci v této oblasti lze považovat za příkladnou.

 1. Věra Janouškovcová – Základní škola Manětín, příspěvková organizace

Funkci ředitelky školy zastává od roku 1998. Jejím přičiněním se ve spolupráci se zřizovatelem podařilo zrekonstruovat budovu základní školy do původní podoby. Příjemnou atmosféru školy navozuje koncepční a velmi originální výzdoba učeben a všech ostatních prostor. V příznivém klimatu školy se odráží klidný a odborný přístup ředitelky školy ke všem zaměstnancům a vytváření prostoru pro jejich sebeuplatnění. Paní ředitelka je velice aktivní i ve veřejném životě na Manětínsku.

 1. Šárka Koldová – Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13

Na škole působí od roku 1991 jako učitelka českého jazyka a literatury a dějepisu. Od roku 2002 je zároveň výchovnou poradkyní. Velmi aktivně se zapojuje do dění školy, zúčastňuje se různých školení a seminářů. Pečlivě připravuje žáky k vykonání maturitní zkoušky. Její svěřenci dosahují velmi dobrých výsledků.

 1. Jaroslava Kováčiková – Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1

Již 45 let vede na této škole hudební obor. Za tu dobu vychovala mnoho aktivních kytarových hráčů, kteří se hře na kytaru nadále věnují například studiem na Konzervatoři. Dlouhodobě a pravidelně se svými žáky reprezentuje školu, město Tachov i Plzeňský kraj na uměleckých soutěžích v České republice i v zahraničí. Pro své umělecké a pedagogické kvality je vyhledávanou členkou odborných porot regionálních kytarových soutěží.

 1. Jaroslav Kozel – Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

Na škole působí více jak 30 let jako učitel odborného výcviku, konkrétně svařování. Je evropským svářečským technologem a technikem. Pracuje též jako preventista protipožární ochrany. Se svými žáky pravidelně vyhrává krajské a oblastní soutěže ve svařování.

 1. Hana Kydlíčková – 23. mateřská škola Plzeň, Topolová 3, příspěvková organizace

Celou svoji profesní kariéru zasvětila vzdělávání dětí předškolního věku. Pod jejím vedením je 23. mateřská škola subjektem, který si dlouhodobě udržuje nadstandardní úroveň. Osobnost paní ředitelky je příkladem vysokých nároků na kvalitu práce, její vlastní odbornost a pracovní nasazení jsou motivačním faktorem pro ostatní.

 1. Marie Mašková – Sportovní gymnázium Plzeň

Na gymnáziu působí od roku 1997 a vyučuje předměty matematika a fyzika. Působí převážně na nižším stupni osmiletého gymnázia. Ve své pedagogické praxi uplatňuje moderní metody výuky. Dokáže zaujmout při výuce, při laboratorních pracích i při mimoškolních aktivitách a při výukových programech pořádaných Západočeskou univerzitou v Plzni.

 1. Jiří Novák – Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

Celý jeho profesní život je spjat s učňovským školstvím v Horní Bříze. V roce 1967 nastoupil do tehdejšího Odborného učiliště v Horní bříze jako učitel odborných předmětů strojnických a posléze jako zástupce ředitele pro teoretické vyučování. Napsal učebnici Stroje a zařízení pro stavební keramiku, která se používá pro výuku žáků v keramických i strojnických oborech.

 1. Jaroslava Opatrná – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99

Svojí učitelskou karieru zahájila v roce 1991. Učila na několika základních školách i na gymnáziu. Od roku 2008 je učitelkou biologie a chemie na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni. Učí také odborné předměty jako je laboratorní technika a biochemie. Vzhledem k tomu, že si prošla organizací téměř všech vzdělávacích stupňů, tak má k žákům a studentům velmi pozitivní vztah.

 1. Martin Pihrt – Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Na škole působí od roku 2004 jako učitel odborného výcviku na dílně pro diagnostiku a měření. Zapojením do dotačních programů vybudoval velmi moderní odbornou dílnu elektroniky. Výuka na této dílně je příkladem, jak pro žáky připravit práce pro rozvíjení jejich schopností. Vypracoval skripta úloh pro žáky. Zároveň vede kroužky elektroniky určené pro žáky základních škol v Plzni.

 1. Dr. Ing. Karel Rauner – Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy

Od roku 1971 se věnuje profesi vysokoškolského učitele a připravuje budoucí učitele fyziky na plzeňské pedagogické fakultě. Významným úsekem jeho celoživotní práce je příprava talentů a práce s mládeží. Je znám jako skvělý experimentátor a lektor přednášek a seminářů pro školy. Již 30 let opravuje úlohy krajských kol fyzikální olympiády a ani pořádání Dnů vědy a techniky či Nocí vědců si nelze bez docenta Raunera představit. ¨

 1. Ivana Sirotková – Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21

Na gymnáziu vyučuje předměty fyzika a matematika a zároveň je předsedkyní předmětové komise fyzika. Zapojuje žáky do nejrůznějších soutěží a olympiád, ve kterých nejenže žáci dosahují dobré výsledky, ale jsou pro ně i motivací. Zájem o fyziku podporuje vhodnými metodami např. školní fyzikální soutěží, která je mezi žáky velmi oblíbená.

 1. Květoslava Steidlová – Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196

Je velmi zkušenou učitelkou odborných předmětů, jako je účetnictví, písemná a elektronická komunikace a veřejné finance. Učitelské profesi se věnuje od roku 1978. Stála u zrodu Vyšší odborné školy před dvaceti lety a je hlavní koordinátorkou prací spojených s akreditacemi oborů. Velkým přínosem je pro školu ve funkci výchovné poradkyně, kde je díky svým bohatým pedagogickým zkušenostem a důkladné znalosti legislativy prospěšná žákům i jejich rodičům.

 1. Olga Šimandlová – Sportovní gymnázium Plzeň

Na gymnáziu pracuje od roku 1993 jako učitelka, výchovná poradkyně a školní metodik. Žáci za ní přicházejí společně s rodiči ohledně volby povolání a pro radu jak překonat první rok studia. Každoročně se zapojuje do projektů a organizuje mnoho akcí pro všechny žáky školy. Věnuje pozornost osobnostnímu rozvoji žáků a dbá na to, aby žádný žák nebyl vyčleňován z kolektivu.

 1. Jiřina Šlaisová – Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Na škole působí od roku 1992 jako učitelka odborného výcviku a odborných předmětů v oborech gastronomie a kuchař – číšník. Své bohaté zkušenosti, znalosti a dovednosti předává mladé generaci v technologii přípravy pokrmů, mezinárodní kuchyni, stolničení, potravin a výživy. Připravuje žáky na gastronomické soutěže, pro žáky organizuje kurz studené kuchyně, baristický kurz a je autorkou elektronické učebnice Potraviny a výživa. 

 1. Dagmar Šmejkalová – 90. mateřská škola Plzeň, Západní 7, příspěvková organizace

Celý život pracovala a stále pracuje v oblasti předškolního vzdělávání. Od vzniku 90. mateřské školy Plzeň, zde pracuje na pozicích učitelky, zástupkyně ředitelky i ředitelky. Její životní optimismus, trpělivost, pracovitost a empatie jsou vzorem pro všechny zaměstnance. I když je už několik let v důchodu, stále aktivně pracuje, podílí se na řízení školy a vedení zaměstnanců.

 1. Jana Šopejstalová DiS. – Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace

Nadšeně přistupuje k práci s žáky, k dalšímu vzdělávání i k zavádění nových trendů do výuky. Výborně spolupracuje s rodiči žáků, dokáže podchytit individuální nadání žáků a dále jej rozvíjet. Jako jediná v ČR aplikuje metodu metakognitivního vzdělávání u žáků věkové kategorie prvního stupně, poskytuje formou náslechů a stáží tuto metodu kolegům.

 1. Miroslav Valečka – Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Na škole pracuje ve funkci odborného učitele. Jeho zaměření spadá do oblasti průmyslové automatizace. Ve výuce spojuje nezbytné teoretické učivo s okamžitými konkrétními praktickými aplikacemi. Využívá automatizační průmyslové prvky a moderní výukové moduly. Se žáky programuje jednočipové mikropočítače a výstupy aplikuje opět směrem do konkrétních automatizačních prvků.

 1. Jitka Voráčová – Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21

Na gymnáziu vyučuje předměty chemie a matematika a zároveň je předsedkyní předmětové komise chemie. Zapojuje žáky do nejrůznějších chemických soutěží, tak i do netradičních přírodovědných soutěží. Její svěřenci se umisťují na předních místech v celostátních kolech. Aktivně zapojuje žáky i do mezinárodních projektů.

 1. Bc. Petr Zima – Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G

Ve škole vykonává funkci metodika ICT a ve spolupráci s vedením školy vytváří podmínky pro využívání digitálních technologií ve výuce. Je garantem oboru Informační technologie, vytvořil koncepci jeho školního vzdělávacího plánu. U žáků je zapsán jako odborný expert, důsledný, nesmlouvavý, náročný, ale zároveň přátelský, férový, nápomocný, má jejich respekt. Motivuje a připravuje žáky na soutěže v oblasti informačních technologií. Pravidelně se aktivně zapojuje do řady projektů, díky nimž škola získává prostředky na nutné inovace.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *