Tisíce dětí v Plzni čekají zápisy, v dubnu do prvních tříd, v květnu do školek

 

Tisíce plzeňských dětí už za několik týdnů čekají zápisy do mateřských a základních škol. V případě mateřinek jsou termíny stanoveny na období od 2. do 16. května, u prvních tříd základních škol se zápisy uskuteční již od 1. do 30. dubna. Kapacity mateřských i základních škol v Plzni jsou dostatečné, v případě školek bude z celkových 5162 míst pro nové děti uvolněno zhruba 1500 míst. V případě základních škol předpokládá radnice, že do prvních tříd v 26 základních školách zřizovaných městem Plzeň nastoupí kolem 1800 žáků. Pro prvňáčky je připraveno 78 tříd.

„V Plzni zhruba od roku 2013 pozorujeme výraznější přesun silných ročníků dětí ze školek do prvních tříd, tento trend by měl vydržet ještě tak dva roky. Ve školkách díky tomu dochází ke zklidňování situace. Místo v nich bychom proto měli mít nejen pro všechny tříleté a starší děti s trvalým pobytem v Plzni, ale už i také někde pro děti dvouleté,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

 

 Mateřské školy

„Zápisy do mateřských škol se v Plzni uskuteční od 2. do 16. května. Novinkou je, že od 1. září je pro předškoláky, tedy děti, které dosáhly pěti let, předškolní vzdělávání povinné. Povinný rok bude ve veřejných mateřských školách bezplatný a bude plněn v mateřských školách zapsaných ve školském rejstříku nebo lze povinnost splnit za určitých podmínek individuálně, individuálním domácím vzděláváním či vzděláváním v přípravné třídě nebo vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Eva Herinková.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky a cizince, kteří oprávněně pobývají v Česku déle než 90 dnů. Nikoli však na děti s hlubokým mentálním postižením a děti dlouhodobě pobývající v zahraničí. Zákonní zástupci dětí jsou povinni přihlásit je k povinnému předškolnímu vzdělávání ve spádové mateřské škole. Město řeší spádové mateřské školy obecně závaznou vyhláškou tak, že školské obvody jsou shodné s územím čtyř velkých obvodů. Území Křimic, Radčic a Malesic je dalším školským obvodem a následuje společný obvod Litic a Lhoty. Černice jsou součástí školského obvodu Plzeň 2.

Město pro zápisy opět využije aplikaci na www.mszapis.plzen.eu. Tam budou od konce března informace, stejně jako na webech příslušných mateřských škol. Od letoška bude pro zápis v souladu s novelou školského zákona rozhodující trvalý pobyt dítěte. K zápisu rodiče přinesou vyplněnou přihlášku, kterou naleznou na uvedeném webu, rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte, svůj občanský průkaz, případně doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců – originál potvrzení z ohlašovny pobytu.

„Celková kapacita našich městských mateřských škol je 5162 míst, volných míst máme zhruba 1500. Předpokládáme, že bychom měli mít místo pro všechny tříleté a starší děti s trvalým pobytem v Plzni. Ta situace ve školkách se totiž postupně uklidňuje, od roku 2013 zaznamenáváme výraznější přesun silných ročníků dětí z mateřinek do základních škol,“ uvedla vedoucí odboru školství mládeže a tělovýchovy plzeňského magistrátu Dagmar Škubalová. V roce 2014 o místo ve školce pro své dítě požádalo v Plzni 2445 rodičů, město mělo k dispozici 1558 volných míst, v roce 2015 to bylo 1959 žádostí, k září bylo přijato 1759 dětí. Vloni školky zaevidovaly 1942 žádostí, přijato bylo 1891 dětí.

 

 Základní školy

 Zápisy do 1. ročníku základních škol se budou konat od 1. do 30. dubna. Konkrétní termíny si stanoví základní školy. Většina z nich bude mít zaveden elektronický registrační systém, který rodičům umožňuje vybrat si konkrétní čas, kdy přijdou k zápisu a před školou se tak nebudou tvořit fronty. Přehled termínů bude na www.plzenskeskoly.cz i na informačních serverech jednotlivých škol. Rodiče mohou zvolit libovolnou školu, přednostní právo na přijetí mají ale ve školách takzvaně spádových, kde je rozhodující místo trvalého pobytu dítěte.

Letos se zapisují děti, které do 31. srpna 2017 dovrší šestý rok věku. Rodiče či zákonní zástupci, kteří s nimi jdou k zápisu, přinesou rodný list dítěte a doklad o jeho trvalém pobytu. „Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič do 30. dubna požádat o odklad školní docházky. Tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Upozorňujeme, že je povinností rodiče dostavit se k zápisu, a to i tehdy, pokud uvažuje o odkladu povinné školní docházky. To projedná s ředitelem školy a nejlépe v den zápisu požádá o odklad,“ doplnila Dagmar Škubalová.

Kapacita základních škol v Plzni je dostatečná. „Máme 16 266 míst, přičemž k 1. září 2016 navštěvovalo školy 13 740 žáků, volných je tudíž 2486 míst,“ doplnila Dagmar Škubalová. Vůbec největší základní školou v Plzni je 15. ZŠ ve Skvrňanech s počtem žáků 1016, naopak nejmenší je základní škola v Plzni – Božkově pro přibližně stovku dětí.

Počty žáků v 1. ročnících ve školním roce:

  • 2011/12 – 1519 žáků – 71 tříd (k zápisu přišlo 1871 dětí, zapsaní žáci – 1590)
  • 2012/13 – 1649 žáků – 75 tříd (k zápisu přišlo 1998 dětí, zapsaní žáci – 1709)
  • 2013/14 – 1671 žáků – 73 tříd (k zápisu přišlo 2117 dětí, zapsaní žáci – 1748)
  • 2014/15 – 1843 žáků – 80 tříd (k zápisu přišlo 2319 dětí, zapsaní žáci – 1947)
  • 2015/16 – 1848 žáků – 80 tříd (k zápisu přišlo 2392 dětí, zapsaní žáci – 1902)
  • 2016/17 – 1818 žáků – 78 tříd (k zápisu přišlo 2320 dětí, zapsaní žáci – 1957)

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *