Špička v evropském měřítku! Fakultní nemocnice Plzeň investovala loni do nových přístrojů více než 200 milionů korun

Klinika zobrazovacích metod, Radiodiagnostické oddělení, Onkologická a radioterapeutická klinika a Oddělení nukleární medicíny. To jsou pracoviště, která byla v rámci podpory Evropské unie v roce 2015 vybavena novou zdravotnickou technikou, která posouvá diagnostiku a léčebné postupy pacientů na ještě vyšší úroveň.

V rámci 18. výzvy Ministerstva zdravotnictví ČR uspěl projekt nazvaný „Obnova přístrojového vybavení Traumacentra FN Plzeň II.“  Výsledkem bylo vybavení pracoviště Kliniky zobrazovacích metod novými přístroji v hodnotě téměř 76,4 milionů korun. Klinika je součástí traumacentra, které je zaměřeno na příjem komplexního spektra traumat, z čehož vyplývají vysoké nároky na kvalitní a rychlou diagnostiku.

Pro tyto účely bylo zakoupeno špičkové dvouzdrojové multidetektorové CT v hodnotě 34,24 mil. korun, které nahradilo dosavadní standardní přístroj a oproti běžnému CT umožňuje vyšetření RTG zářením o dvou různých energiích a ve více řezech najednou. Dále byla provedena obnova přístroje pro magnetickou rezonanci za 42,16 mil. korun nově pracujícího s mag. polem o indukci 3T, což je dvojnásobek oproti přístroji dosavadnímu.

V rámci 19. výzvy Ministerstva zdravotnictví ČR uspěl další projekt nazvaný „Obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra  FN Plzeň III“ v celkové výši 126,3 miliónů korun.

Jednou z významných technologií popisuje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Pro Onkologickou a radioterapeutickou kliniku byl pořízen nový Verifikační systém v celkové hodnotě 31,86 mil. korun. Je tvořen unikátním programovým vybavením provozovaným v síti 3 serverů a 25 PC stanic, které průběžně shromažďuje fyzikální data   o ozařování všech pacientů. Komparuje zaznamenaný průběh radioterapie s plánovaným a je posuzována shoda mezi terapeutickým plánem a skutečností. Systém svými parametry umožňuje zvýšení přesnosti a kvality při provádění radioterapie, zejména v rámci procesu dosahování požadované distribuce dávky v ozařovaném cílovém objemu a snížení dávky v necílových tkáních. Kromě uvedeného umožňuje též při poruše jednoho z lineárních urychlovačů dokončit bez problému radioterapii příslušných pacientů na jiném.“

Dalšími přístroji nakoupenými v rámci tohoto projektu jsou dvě špičková multidetektorová CT pro lokalitu Bory i Lochotín, RTG skiaskopické i skiagrafické pracoviště v lochotínském areálu bylo vybaveno přístroji s přímou digitalizací, do mamografického screeningového centra na Borech byl zakoupen mamograf a na Oddělení nukleární medicíny byla pořízena nová gamakamera.

Celkové financování popisuje ekonomický náměstek Ing. Bc. Viktor Wendler, MBA: „Během  roku 2015 byly náklady na oba projekty obnovy přístrojového vybavení ve výši více než 202 miliónů korun. Dotace z  Evropského fondu pro regionální rozvoj, poskytnuté prostřednictvím Integrovaného operačního programu, pokryly 85 % nákladů projektu, zbývajících 15 % hradila nemocnice z vlastních zdrojů. I díky těmto novým přístrojům naše nemocnice poskytuje péči evropské úrovně.“

Gabriela Levorová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *