ROP Jihozápad podpořil 1147 projektů

Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad) byl jedním z nejúspěšněji čerpaných operačních programů v období 2007–2013. Programové období bylo formálně ukončeno v roce 2013 a finance z ROP Jihozápad byly příjemcům proplaceny, ale v současnosti se stále kontroluje, zda projekty plní svůj účel.

V rámci ROP Jihozápad bylo v období 2007–2014 předloženo celkem 3430 projektových žádostí v celkové hodnotě za téměř 55 miliard korun. Celkem bylo podpořeno 1147 projektů, jejichž příjemcům bylo proplaceno více než 17,9 miliard korun. Pokud porovnáme tyto 4 hodnoty, je patrné, že pokud by ROP Jihozápad disponoval trojnásobným množstvím přidělených finančních prostředků, mohl by vyhovět všem žadatelům. Rámcově putovalo nejvíce financí do dopravní infrastruktury, dále na rozvoj měst a obcí a v neposlední řadě byl podpořen cestovní ruch.

Nejvíce finančních prostředků (45 % z celku) bylo přiděleno prioritní ose 1 – Dostupnost center. Ta zahrnuje 5 oblastí podpory, z nichž nejvýznamnější je Modernizace regionální silniční sítě, kde bylo příjemcům proplaceno celkem 8,47 miliard korun. Tyto finance pomohly v obou krajích nově postavit nebo rekonstruovat více než 1000 kilometrů silnic II. a III. třídy. Významným projektem je například přeložka v Klatovech, která je součástí severozápadního obchvatu. Zde přispěl ROP Jihozápad částkou převyšující 190 milionů korun.

V Jihočeském kraji se podařilo v rámci 13 projektů modernizace komunikací II. a III. třídy obnovit více než 800 kilometrů, což je téměř 13 procent silniční sítě v Jihočeském kraji. Na tyto projekty bylo díky Regionálnímu operačnímu programu Jihozápad proplaceno příjemci více než 1,6 miliardy korun.

Dalším významným počinem v Jihočeském kraji byla podpora Zanádražní komunikace v Českých Budějovicích.Záměrem její výstavby bylo zlepšit dopravní situaci ve městě. Zároveň je tato komunikace do budoucna plánovaná i jako výpadovka na dálnici. Jedná se o komunikaci dlouhou zhruba 4,5 kilometru, jejíž součástí bylo pět projektů podpořených z ROP Jihozápad částkou vyšší než 500 milionů korun. S výstavbou zanádražní komunikace souvisí i projekt s názvem Zanádražní komunikace – 4. etapa, díky němuž vznikly v roce 2014 chodníky a veřejné plochy u této silnice. Ve stejném roce byla podpořena také výstavba cyklostezky podél zanádražní komunikace.

 

Druhou nejvýraznější oblastí v dopravní infrastruktuře je Rozvoj místních komunikací, kde došlo k výstavbě, rekonstrukci nebo modernizaci 230 kilometrů místních komunikací. Proplacené prostředky činí celkem1,72 miliard korun.Jedním z mnoha projektů jerekonstrukce ulice ke Škále v Kaznějově, která přímo napojuje obytnou zónu na silnici spojující města Plzeň a Most. Nejen tento projekt demonstruje, že na těchto komunikacích byla zvýšena bezpečnost a snížila se jejich hlučnost a prašnost.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *