Plzeňský kraj rozdělil od roku 2008 více než 730 milionů korun z globálních grantů operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Plzeňský kraj již od roku 2008 v roli zprostředkovatele finanční podpory účelově určené na rozmanité podoby vzdělávání na území našeho kraje přerozdělil již 737 milionů korun. Peníze z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost se rozdělovaly naposledy v roce 2013. Letos realizace všech projektů financovaných ze sedmi globálních grantů končí. Kraj během osmi let rozdělil uvedenou finanční podporu mezi 209 grantových projektů.

 

Finanční podpora OPVK byla cílena do čtyř oblastí:

Oblast podpory 1.1 OPVK

„Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji“ a „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji II“

Tato oblast grantu je určena na zvyšování kvality v počátečním vzdělávání, tj. pro žáky základních a středních škol, případně jejich pedagogy. Za dotační peníze mohli žadatelé připravit mimo jiné nové přípravné či přímo vzdělávací programy a výukové materiály.

 

Oblast podpory 1.2 OPVK

„Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Plzeňském kraji“ a „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Plzeňském kraji II“

 

Tato oblast grantu je zaměřena na podporu vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto případě mohla dotace pomoci osobám ve věku od 3 do 18 let a jejich rodičům a pedagogům. Jedná se o širokou škálu dětí. Např. jde o nadprůměrně inteligentní, dále o tělesně nebo duševně postižené, děti, které jsou ohroženy předčasným opuštěním systému počátečního vzdělávání, či děti sociokulturně znevýhodněné.

Tuto podporu využila např. ZČU v Plzni na projekt Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků.

Oblast podpory 1.3 OPVK

„Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji“ a „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji II“

Tato oblast grantu je určena na vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení v našem kraji. Za dotační peníze mohli žadatelé připravit projekty zaměřené na profesní rozvoj v oblastech kurikulární reformy, znalosti a výuky cizích jazyků, výuky řemesel, technických a přírodovědných oborů, využívání ICT ve výuce a dalších.

Každý vzdělávací program vytvořený s podporou jmenované dotace musí nejpozději před ukončením projektu získat akreditaci vzdělávacího programu dle požadavků ministerstva školství.

Oblast podpory 3.2 OPVK

„Podpora dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji“

Tato oblast grantu je zaměřena na další vzdělávání. Jedná se mimo jiné o tvorbu vzdělávacích programů pro účastníky dalšího vzdělávání. To jest o rozvoj vědomostí, dovedností a kompetencí lidí, kteří již jednou vstoupili na trh práce a potřebují držet krok s rozvojem nových technologií v daném oboru. Dotace z globálního grantu „Podpora dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji“ je určena také pro lektory dalšího vzdělávání, které lze v rámci projektu i školit. Finanční podpora je určena také pro tematicky shodné poradenství.

 

Dotace využila např. Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň s projektem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání ke zvýšení motivace žáků, podpora více než dvouletého projektu byla 3,6 milionů korun. Také sdružení Ametyst s projektem Venkovská krajina pod drobnohledem uspělo a získalo dotaci téměř 2 miliony korun.

Veškeré vyplacené prostředky byly podrobně kontrolovány, nejen z pohledu pravidel OPVK, ale také zákonů a dalších platných předpisů. „Přestože je známo, že pravidla čerpání finančních prostředků z OPVK jsou jedny z nejsložitějších, jsme rádi, že se našel dostatek příjemců, kteří peníze pro zkvalitnění vzdělávání v Plzeňském kraji využili,“ uvedl náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jiří Struček.

 

Globální grant / oblast podpory

rozděleno

počet realizovaných grantových projektů

první

1.1

206.411.664,38 Kč

59

druhý

1.1

126.988.028,24 Kč

29

první

1.2

73.311.074,85 Kč

19

druhý

1.2

40.046.507,62 Kč

10

první

1.3

75.360.519,38 Kč

20

druhý

1.3

47.191.284,99 Kč

15

3.2

167.842.901,76 Kč

57

CELKEM

737.151.981,22 Kč

209

 

„Je velmi potěšitelné, že se mezi úspěšné žadatele zařadilo 35 škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem, které uspěly s 68 podanými grantovými projekty. 35 škol zřizovaných obcemi v Plzeňském kraji uskutečnilo dalších 41 projektů. Dva projekty realizovaly školy soukromé a jeden církevní škola,“ sdělil náměstek hejtmana Jiří Struček.

 

 

 

Všechny jmenované dotace plynou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu (85 %) a státního rozpočtu České republiky (15 %). Oprávněnými žadateli byly vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, vysoké školy, hospodářská komora a města a obce, popřípadě další žadatelé dle podmínek jednotlivých budoucích výzev.

Další informace o globálních grantech Plzeňského kraje jsou uveřejněny na portálu Plzeňského kraje na adrese www.plzensky-kraj.cz v sekci ESF v oblasti vzdělávání Plzeňského kraje. Tamtéž se nacházejí pravidla OPVK, stejně jako na stránkách operačního programu www.op-vk.cz.                 (tz)

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *