Plzeňská nemocnice má novou biobanku

Plzeňská fakultní nemocnice je pátým zařízením v České republice, které otevřeno nové pracoviště, tzv. biobanku.  Po Praze, Brně, Olomouci a Hradci Králové vzniklo i v našem regionu. Biobanka je strukturované úložiště vzorků biologického materiálu, spojené s požadovanými informacemi (medicínskými, environmentálními, o životním stylu, zaměstnání apod.). Biobanky jsou významným pilířem personalizované medicíny a jejich  úkolem je shromažďovat a poskytovat biologický materiál k  vědeckým účelům. Hrají nezastupitelnou roli ve výzkumu a vývoji nových léků, nových diagnostických postupů a také v oblasti základního biomedicínského výzkumu. Mohou poskytovat zásadní informace o vlivu životního prostředí a životního stylu na lidské zdraví v návaznosti na prevenci a zlepšení veřejného zdraví.

Historie biobanky FN Plzeň

Vznik biobanky popisuje prof. MUDr.Ondřej Topolčan, CSc., primář Oddělení imunochemické diagnostiky: „Od roku 2000 provádíme v imunoanalytické laboratoři systematický sběr vzorků biologického materiálu, nejčastěji od pacientů s nádorovým onemocněním prsu, kolorekta, ovarií či prostaty, včetně dlouhodobéhoskladování. Vzorky jsou odebírány při stanovení diagnózy, před zahájením léčby a pak v pravidelných, nejčastěji 3 měsíčních intervalech, tedy systematicky, pravidelně a kontinuálně. Sběr je prováděn za přísného dodržování  pravidel legislativy, etických pravidel a současně  i  pravidel,  která jsou stanovena pro preanalytiku a transport vzorků.“ 

V roce 2014 získal stávající repozitář vzorků statut biobanky a je součástí mezinárodní infrastruktury   BBMRI-ERIC (Biobanks and BioMolecular Resources Research Infrastructure − European Research Infrastructure Consortium), která je jednou z největších biomedicínských evropských infrastruktur sdružující evropské biobanky, výzkumná centra, specializovaná pracoviště, apod. Členství v evropské rodině biobank umožňuje široké zapojení do aktivit, jejichž hlavním cílem je umožnit výměnu biologického materiálu pro vědecké a výzkumné účely. Biobanka  FN Plzeň je zároveň  součástí českého projektu BBMRI-CZ.

Je provozována v nových, speciálně k tomuto účelu zrekonstruovaných  prostorách v rámci Oddělení imunochemické diagnostiky (OID) a je jediným pracovištěm tohoto typu v Karlovarském, Plzeňském a  Jihočeském regionu.

Přednosti fakultní biobanky

Největší předností nové technologie je automatické zařízení pro třídění a  alikvotaci vzorků. Tato linka umožňuje spolehlivé zpracování biologického materiálu a pomocí speciálního softwaru přesnou evidenci, či následné jednoduché a spolehlivé vyhledávání.

Nedílnou součástí tohoto celku jsou speciální čipové mikrozkumavky pro ukládání biologického materiálu a v neposlední řadě softwarový program pro evidenci vyhledávání vzorků. Ten komunikuje s třídícím a alikvotačním automatem, laboratorním a nemocničním systémem. Teplota v  6 mrazících boxech je  – 80°C, a další  3 mrazící boxy  jsou nastaveny na – 20°C.

Budoucnost biobanky FN Plzeň

Ročně je v plzeňské biobance získáno více než 2000 nových vzorků, v současné době je zde uloženo cca  30 000 vzorků ve 150 000 odběrových zkumavkách a hlavním cílem je dosažení  maximálního propojení biobanky s celým výzkumným programem fakultní nemocnice.

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. dodává: „Věda a výzkum mají pro budoucnost celé naší společnosti velmi zásadní význam. V naší nemocnici má tato oblast velkou tradici a výrazné úspěchy. Velmi si vážím nasazení všech zaměstnanců a spolupracovníků, kteří myšlenku biobanky prosazovali řadu let a nyní jsme jedním z 5 zdravotnických zařízení v naší zemi, které provozuje moderní vědecké pracoviště na evropské úrovni.“

 Budoucnost biobanky spočívá v prohloubení spolupráce s ostatními biobankami v České republice. Na mezinárodní úrovni je důležité pokračovat v  procesu harmonizace a plného zapojení se do mezinárodní infrastruktury BBBMRI-ERIC a zároveň do mezinárodní výměny vzorků pro vědecké účely.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *