Návrh územního plánu Plzně projedná zastupitelstvo ve čtvrtek 8. září v 15 hodin

Zastupitelstvo města Plzně ve čtvrtek 8. září projedná návrh nového Územního plánu Plzeň, který slouží k rozhodování o využití území ve městě a navrhuje vyvážený rozvoj západočeské metropole. Dokument má souhlas radních, pokud projde zastupitelstvem, nahradí stávající územní plán z roku 1995, jenž byl naposledy aktualizován v roce 2010. Usnesením, jež zahrnuje jak rozhodnutí o námitkách a připomínkách, které byly uplatněny v rámci dvoukolového projednání, tak o vydání Územního plánu Plzeň, se začnou zastupitelé zabývat v 15 hodin. Zasedání Zastupitelstva města Plzně je veřejně přístupné.

Územní plán stanovuje základní podmínky pro výstavbu a rozvoj města. Slouží především majitelům nemovitostí i všem občanům k informaci o využití území, projektantům při zpracování návrhů staveb, stavebním úřadům při jejich posuzování. Hlavním důvodem pro pořízení nového územního plánu byl požadavek vyplývající ze stavebního zákona, jenž ukládá povinnost upravit územní plány vydané před 1. lednem 2007 a v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat do 31. prosince 2020. Dalším důvodem bylo vyhodnocení platného územního plánu města z hlediska využitelnosti stávajících ploch, návrh nových rozvojových ploch včetně řešení dopravní a technické infrastruktury.

„Návrh Územního plánu Plzeň naplňuje principy trvale udržitelného rozvoje, vytváří územně-plánovací předpoklady pro další rozvoj hospodářské základny města, nárůst obyvatel a omezení suburbanizace,“ uvedla Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, který nový územní plán zpracoval.

Na jaře roku 2012 bylo schváleno zastupitelstvem města zadání územního plánu a výsledky ideové urbanistické soutěže na řešení vnitřní části města, která byla jedním z podkladů pro zpracování územního plánu. V prosinci 2013 byl návrh územního plánu dokončen, s projednáváním však bylo třeba počkat do doby schválení nadřazené dokumentace – aktualizovaných Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Proces projednávání územního plánu byl zahájen v září 2014. Jednalo se o dvoukolové projednávání. V říjnu 2014 proběhlo společné jednání, o rok později pak veřejné projednání.

V rámci projednání návrhu územního plánu byly uplatněny připomínky a námitky občanů, vlastníků pozemků, dotčených orgánů a dalších subjektů. Často se opakovaly otázky týkající se dostavby sídlišť Severního Předměstí, ochrany území Bezovky před nevhodnou zástavbou a také návrhu tras nových komunikací. Největší počet námitek a připomínek se však týkal požadavku na rozšíření dalších ploch pro výstavbu. Všechny připomínky a námitky byly vyhodnoceny, řada z nich byla do návrhu zapracována. Po schválení návrhu v zastupitelstvu bude územní plán vydán formou opatření obecné povahy.

Návrh nového územního plánu je zpracován v souladu s platným stavebním zákonem a zároveň odpovídá současným požadavkům na tvorbu moderního města. Pracuje s pojmy jako veřejná prostranství, urbanistická struktura a měřítko zástavby, stanovuje prostorovou regulaci, pro snazší orientaci vymezuje lokality apod. Územní plán je v tištěné podobě k nahlédnutí na Odboru stavebně správním Magistrátu města Plzně a na stavebních úřadech jednotlivých městských obvodů, elektronicky je přístupný na webových stránkách www.ukr.plzen.eu.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *