Město Plzeň vypsalo první výzvy k předkládání žádostí o podporu v dopravě

Město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI dnes vypsalo první tři výzvy ITI pro plzeňskou metropolitní oblast. Ta kromě krajského města zahrnuje i 116 přidružených obcí, tedy tvoří aglomeraci s téměř 310 000 lidmi, což představuje více než polovinu obyvatel Plzeňského kraje. Kraj, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě mohou předkládat žádosti o podporu na udržitelnou mobilitu, tedy na obměnu vozového parku, na přestupní uzly a terminály a na rozvoj cyklodopravy. Celkem budou moci zájemci vyčerpat 337 milionů korun. Další výzvy zaměřené na sociální oblast a školství se město Plzeň chystá vyhlásit v druhé polovině března.

 

Výzva číslo 1 s názvem “Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy” je zaměřena na pořízení bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Jde o průběžnou výzvu, v níž je pro žadatele vyčleněno celkem 200 milionů korun.

 

Ve výzvě číslo 2 “Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů” mohou subjekty žádat o peníze na rekonstrukce, modernizace a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy. Celková alokace této průběžné výzvy převyšuje 105 milionů korun. Hodnocení projektů u obou výzev bude průběžné po jejich podání do systému. Zprostředkující subjekt ITI bude provádět kontrolu formálních náležitostí, kontrolu přijatelnosti a v případě výzvy 2 i věcné hodnocení projektů.

 

Výzva číslo 3 “Optimalizace a rozvoj cyklodopravy” s alokací 32 milionů korun podporuje výstavbu tras pro cyklisty a liniová opatření pro cyklisty na pozemních komunikacích. Je vyhlášena jako kolová, žádosti se přijímají do 30. srpna 2017. Hodnocení projektů proběhne po ukončení výzvy. Zprostředkující subjekt opět zkontroluje formální náležitosti, kritéria přijatelnosti a provede věcné hodnocení.

 

Podání projektů do výzev ITI s sebou nese výhody i nevýhody. Mezi hlavní negativa patří vyšší administrativní zátěž a delší schvalování. Záměry musí být nejprve předloženy do příslušné výzvy nositele ITI, jímž je město Plzeň. Následně budou projednány v pracovní skupině a předloženy Řídicímu výboru ITI. Ten projektový záměr zhodnotí a vydá vyjádření o jeho souladu nebo nesouladu se schválenou Strategií ITI plzeňské metropolitní oblasti. Vyjádření výboru je jednou z povinných příloh projektové žádosti.

 

Výhodou všech vyhlašovaných výzev ITI je naopak omezená soutěž mezi žadateli. Projekty soutěží pouze v rámci metropolitní oblasti a naděje na úspěch je v omezené konkurenci větší. Texty celých výzev, jejich podmínky, kritéria hodnocení jsou zveřejněny na stránkách www.iti‑plzen.cz, v sekci ZS ITI/výzvy.

 

Realizace integrovaných územních investic probíhá v sedmi metropolitních oblastech České republiky, definovaných v Zákoně o regionálním rozvoji (zákon č. 248/2000 Sb.). Kromě Plzně realizují ITI i Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Pardubice (Hradecko-pardubická aglomerace) a Ústí nad Labem (Ústecko-chomutovská aglomerace). V současném programovém období mohou subjekty v rámci plzeňské metropolitní oblasti žádat o dotace ve výši přes čtyři miliardy korun, a to v šesti operačních programech. Jsou jimi Integrovaný regionální operační program, Operační program Věda, výzkum, vzdělávání, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Životní prostředí, Operační program Doprava a Operační program Zaměstnanost.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *