Hus dnes církve nerozděluje, tvrdí vedení katolíků

V sobotu 20. června i v jiných dnech se budou po celé republice konat ekumenické bohoslužby smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou za odpuštění. Stane se tak u příležitosti 600. výročí smrti Mistra Jana Husa.

V sobotu 20. června v 18 hodin se uskuteční v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni ekumenická bohoslužba smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou o odpuštění k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Bohoslužbě bude předsedat biskup římskokatolické církve František Radkovský. Mezi nejvyššími představiteli církví i věřícími se bude akt smíření konat v sobotu 20. června 2015 v 19.00 hodin v kostele Panny Marie před Týnem na pražském Staroměstském náměstí. Diecéze, farnosti a sbory jsou zároveň vyzvány, aby podobnou bohoslužbu uskutečnily ve stejný den či v jiný blízký vhodný termín.

 „Je vhodné, aby tento krok smíření přijali za svůj pokud možno všichni křesťané naší země, aby nás osoba Mistra Jana Husa a jeho tragická smrt už nikdy nerozdělovala, a abychom tak vydali svědectví v úsilí o jednotu Kristovy církve před Bohem a před lidmi této země,“ píší v průvodním dopise předseda ČBK kardinál Dominik Duka a předseda Ekumenické rady církví v ČR Daniel Fajfr.

Ještě před termínem konání této bohoslužby v České republice se bude konat bohoslužba smíření v pondělí 15. června 2015 v 17.00 hodin na Papežské koleji Nepomucenum v Římě. Pozvání rektora Papežské koleje Nepomucenum Petra Šikulu a velvyslance České republiky při Svatém stolci Pavla Vošalíka přijal emeritní předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Walter Kasper, emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk, biskup plzeňský František Radkovský, Patriarcha CČSH Tomáš Butta, synodní senior CČE Joel Ruml, místopředsedkyně senátu Parlamentu ČR Miluše Horská, zástupce akademické obce historik Jaroslav Šebek a jejich doprovod. Delegace se setká s papežem Františkem na audienci.

Akt smíření navazuje na vzájemné prosby o odpuštění, které vyjádřil v roce 1995 a 1997 papež Jan Pavel II. a v roce 1997 tehdejší předseda Ekumenické rady církví br. Pavel Smetana a na práci Ekumenické komisi pro Husovo jubileum 2015, která se podílela na přípravě této bohoslužby, ale také jiných aktivit tohoto jubilea. Komisi předsedal biskup Radkovský spolu se synodním seniorem CČE Joelem Rumlem a patriarchou CČSH Tomášem Buttou.

„Dnes já, papež římské církve, jménem všech katolíků prosím za odpuštění křivd, spáchaných na nekatolících v pohnutých dějinách tohoto národa; zároveň ujišťuji, že katolická církev odpouští všechno zlé, co vytrpěly zase její děti. Ať je dnešní den novým začátkem ve společné snaze následovat Krista, jeho evangelium, jeho zákon lásky, jeho svrchovanou touhu po jednotě věřících v Kristu: `Ať všichni jsou jedno`,“ prohlásil 24. května 1995 v Olomouci Jan Pavel II. Tato slova zopakoval o dva roky později v pražské katedrále sv. Víta.

V roce 1997 prohlásil br. Pavel Smetana, tehdejší předseda Ekumenické rady církví v ČR následující slova, vyslovená jménem „mnohých evangelických křesťanů, kteří vyjádřili touhu po smíření“: „Na statečná slova papeže Jana Pavla II. nemůžeme jinak než odpovědět: vděčně přijímáme jeho omluvu a radostně odpouštíme, ba už dávno jsme odpustili. Kéž naše vzájemné odpuštění nese rysy odpuštění Božího, jenž hříchy svého lidu uvrhl v zapomnění, aby nebyly připomínány více. Evangelíci nejsou však jen obětí, jakkoliv v této zemi byla pobělohorskými událostmi evangelická církev zničena. Vinou však není jen čin násilí, ale i slovo, ba i myšlenka naostřená proti bratru v Kristu. Před Bohem, který zná lidská myšlení i srdce, ani před svými bližními není nikdo z nás spravedlivý. Proto pokorně vyznávám viny a selhání nás, evangelických křesťanů, které napomohly k rozdělení církve a způsobily utrpení římskokatolickým křesťanům. Prosím naše bratry a sestry v římskokatolické církvi za odpuštění v důvěře, že nám všem odpustí náš společný Pán Bůh Otec, Syn i Duch Svatý.”

Jak uvedl také Jan Pavel II. již v roce 1990, postava Mistra Jana Husa může křesťany spojovat, a to pro jeho bezúhonnost života a úsilí o vzdělání a mravní povznesení národa: „Nejsou to vše prvky, které místo aby rozdělovaly, spíše sjednocují ty, kdo věří v Krista? A není v této době nového začátku takováto snaha o jednotu přímo výzvou vašich dějin?” uvedl slovanský papež 21. dubna 1990.

V roce 1999 se v Římě konalo symposium o osobnosti Jana Husa, které završilo desetiletou spolupráci církví na tomto tématu. V průběhu symposia zařadil papež Jan Pavel II. Husa mezi reformátory církve a vyjádřil také hlubokou lítost nad jeho násilnou smrtí. Současně ocenil práci těch, kdo se v ekumenické komisi studiu života Mistra Jana dosud věnovali: „Pravda, která nás osvobozuje od omylu, je také pravdou, jež nám dává svobodu milovat. A horizontem toho, co chtěla vaše komise uskutečnit, byla křesťanská láska. Vaše práce ukazuje, že postava Jana Husa, která byla v minulosti příčinou sporů, se nyní může stát základem pro dialog, srovnání a společné prohloubení,“ řekl Jan Pavel II.              (tz)

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *