Historie Smetanovských dnů ve čtyřech desetiletích. Knižně ji zpracovala Gabriela Špalková

Historie multioborového festivalu Smetanovské dny, který se koná každoročně v Plzni od roku 1981, má knižní podobu. Plzeňská publicistka a divadelní kritička Gabriela Špalková ji zdokumentovala a podrobně zpracovala v publikaci Smetanovské dny ve čtyřech desetiletích.

Autorka v ní podrobně zpracovává festivalovou historii a dokumentuje zrod a vývoj festivalu od jeho počátků až do roku 2021. Její kniha je první a jedinou publikací, která se historií a vývojem festivalu zabývá. Slavnostně byla kniha představena veřejnosti ve výstavní síni Masné krámy v Plzni za přítomnosti některých ze zakladatelů festivalu a také zástupců města. Zazněla hudba Bedřicha Smetany a Zdeňka Fibicha v podání pěvců, emeritní sólistky opery DJKT Lilky Rybářové Ročákové, člena opery DJKT Dalibora Tolaše a houslistky, studentky ZUŠ B. Smetany Heleny Špalkové. Všechny doprovázel na klavír iniciátor festivalu, dirigent prof. Ivan Pařík, který také moderoval celý podvečer.

Festivalovou produkcí se Gabriela Špalková zabývala jako novinářka dlouhodobě. „Dramaturgická koncepce Smetanovských dnů je unikátní – festivalové produkce se mají prolínat s vědeckou konferencí Plzeňské sympozium tak, že každoročně vyhlašované nové téma této konference je pro charakter festival určující. To, o čem vědci hovoří na sympoziu, má ožívat na jevištích, v koncertních síních a galeriích. Během festivalu v tomto směru byla uvedena celá řada mimořádných uměleckých počinů. V minulých letech jsem si uvědomovala, že je však historie festivalu téměř zapomenutá, že už jen málokdo ví o jeho východiscích, vývoji a významných festivalových událostech minulých desetiletí. A to přesto, že měly významný celorepublikový, a dokonce i zahraniční dosah a rozměr a mnozí ze zakladatelů festivalu jsou stále aktivními umělci a vědci! Proto jsem se rozhodla historii festivalu zpracovat,“ vysvětluje autorka. Podařilo se jí to díky podrobnému a studiu dobového tisku a rozhovorům se zakladateli festivalu i s umělci, kteří se na produkcích účastnili.

V knize je podrobně zpracován samostatně každý ročník, který má svoji vlastní kapitolu nazvanou podle tématu Plzeňského sympozia, a v ní je představen a okomentován celý program: sympozium, výstavy a všechny kulturní produkce – koncerty, divadelní představení a další pořady, vše, co se v daném roce konalo. Každý ročník autorka zhodnotila s přihlédnutím ke všem souvislostem. Kniha obsahuje v hojné míře citace z dobového tisku, z recenzí a také vzpomínky zakladatelů i umělců Smetanovských dnů, kteří byli s festivalem dlouhodobě spjati. A tak v publikaci najdete mimo jiné vzpomínky vztahující se k jednotlivým festivalovým produkcím – dirigenta Ivana Paříka a dalších zakladatelů muzikologů Marty Ottlové, Milana Pospíšila a historika umění Romana Prahla.

Součástí knihy jsou rovněž medailonky významných osobností spjatých se vznikem a založením festivalu – mj. odborníka na hudební akustika a zakladatele hudební historiografie Plzně Antonína Špeldy, historika umění a ředitele Národní galerie v letech 1967-1990 Jiřího Kotalíka a historika Zdeňka Hojdy. Texty doprovázejí v hojné míře fotografie z festivalových produkcí a reprodukce vybraných archivních materiálů. Součástí textu je i analýza měnící se společnosti a proměny kulturních institucí po roce 1989. Historii festivalu uvedla autorka kapitolou o Bedřichu Smetanovi, o významu jeho osobnosti a jeho vztahu k Plzni. Celou knihu uzavírá zhodnocení festivalu a jeho vývoje s důrazem na četnost provádění děl Bedřicha Smetany, v přílohách je zařazen i přehled všech ročníků Plzeňských sympozií, výstav a jejich autorů v Západočeské galerii, Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje a v Západočeském muzeu. Na knize pracovala Gabriela Špalková několik let. „Historických materiálů bylo poskrovnu, částečně se dochovaly v Archivu města Plzně, další pocházely ze soukromých sbírek, pro některá období chyběly zcela. Tam byly jediným pramenem informace z tisku a vzpomínky účastníků. Na písemné prameny z tisku jsem se ale nemohla vždy plně spolehnout, některé obsahovaly nepřesné, až zavádějící údaje. Proto jsem musela určité věci zrevidovat a korigovat. Týkalo se to vesměs několika ročníků z posledních patnácti let,“ podotýká autorka.

Kniha vyšla v nakladatelství Starý most, finančně ji podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Město Plzeň, Plzeňský kraj a soukromí sponzoři. Objednat ji lze prostřednictvím e-shopu nakladatelství Starý most, Plzeň.

(lag), titulní snímek je ze křtu knížky: (zleva) vedoucí odboru kultury Magistrátu města Plzně K. Sokolová, autorka Gabriela Špalková, iniciátor festivalu Ivan Pařík, Jiří Hlobil a Lilka Rybářová Ročáková. Druhá fotografie ukazuje první titul knížky. Foto Peggy Kýrová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *