Hejtmanství poděkovalo lidem, kteří léta pracují v kulturních organizacích

Za svou dosavadní práci dnes na krajském úřadě poděkoval hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard vybraným pracovníkům organizací v oblasti kultury, které zřizuje Plzeňský kraj. Ocenění v podobě pamětní medaile, děkovného listu a drobný dar si převzalo celkem 17 zaměstnanců krajských galerií, muzeí a knihoven.

„V současné době je velice nutné předávat nejen mladé generaci českou tradici a právě prostřednictvím muzeí, galerií a knihoven je to ideální řešení. Pracovníci těchto zařízení ale nejsou dostatečně finančně ani společensky ohodnoceni, proto jsme se alespoň touto cestou rozhodli je podpořit a poděkovat jim za takto zásadní činnost pro českou společnost,“ uvedl hejtman Josef Bernard. Společně s ním přišel pracovníkům organizací Plzeňského kraje poděkovat a předat symbolické dary také náměstek hejtmana pro oblast kultury Martin Baxa.

 

Ocenění pracovníci

 

Galerie Klatovy/Klenová:

 

Ing. Alena Knězová,

Pracuje v Galerii Klatovy/Klenová od roku 2010 jako hlavní účetní. Velkou měrou se zasloužila o stabilizaci personálních poměrů galerii. Svoji vlastní práci zvládá s maximální profesionalitou a pracovitostí. Vedle své práce se zajímá o výtvarné umění a to nejen o prezentované Galerií Klatovy/Klenová. Je jedna z mála, která se často nezištně účastní vernisáží, podílí se významně na prezentaci galerie, je skvělým týmovým hráčem.

 

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici:

 

PhDr. Irena Bukačová,

Paní Dr. Irena Bukačová pracuje v muzeu od roku 1977 jako historička a roku 1990 je jeho ředitelkou. Během svého vysokoškolského studia získala mimořádně obsáhlé vzdělání v oborech filosofie, dějiny umění a románské jazyky. Tento profesní základ velmi soustavně rozšiřuje dalším studiem a vzděláváním s vlastní, mimořádně bohatou badatelskou a vědeckou činností. Kromě své vědecké práce, byla iniciátorkou rekonstrukce areálu někdejšího poutního místa a probošství v Mariánské Týnici. Celý areál bude díky i jejímu zásadnímu přínosu dostavěn podle 300 let starých původních plánů architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla.

 

 

doc. Václav Podestát,

Pan docent pracuje v muzeu od roku 1993. V roce 2013 se habilitoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. V Muzeu je dokumentátorem muzejních sbírek, redaktorem muzejního sborníku pro regionální dějiny severního Plzeňska a kurátorem výstav výtvarného umění, které každoročně připravuje v refektáři proboštství a kostele Zvěstování Panny Marie. Pro muzeum též navrhuje a připravuje design katalogů, plakátů a pozvánek. Je autorem řady publikací a studií v českých i zahraničních periodikách.

 

Muzeum Českého lesa v Tachově:

 

Lenka Havlová

Paní Havlová pracuje v muzeu od roku 1998. Vystřídala zde několik pozic, pracovala jako dokumentátor, výstavář a pokladní. Od roku 2006 je zaměstnána na pozici ekonomky a zastává též pozici zástupce ředitelky. Zároveň se významnou měrou podílí na provozních záležitostech a problematice údržby budov. Své kvality osvědčila též při realizaci dotačních aktivit, především při administraci projektu „Zahrada otevřená“, který byl podpořen z dotačního programu ROP Jihozápad.

 

Muzeum Chodska v Domažlicích:

 

Ing. Zbyněk Kejval

Pan Kejval pracuje v muzeu od roku 1994 v přírodovědeckém oddělení, kde má na starost oblast zoologie. Významně se podílel na scénáři stálé expozice v Chodském hradu a v Muzeu příhraničí ve Kdyni. Je uznávaným specialistou v oblasti entomologie, kde požívá velké autority, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Výsledky své odborné práce publikuje v českých odborných periodikách. Díky němu je domažlické muzeum vnímáno a respektováno jako důležité entomologické pracoviště.

 

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích:

 

Mgr. Josef Koželuh

Pan Koželuh zasvětil celou svoji profesní kariéru blovickému muzeu, do něhož nastoupil již v roce 1974 jako odborný pracovník. Od první chvíle bylo zřejmé, že práce muzejního historika je pro něj nikoli pouze povoláním, ale především posláním. Jeho znalost jižního Plzeňska je výjimečná. Pravděpodobně neexistuje jediné významné místo v tomto regionu, které by osobně neprozkoumal a jehož historii by neznal. Zcela zásadní měrou se tak zasloužil o poznání a popularizaci regionálních dějin. Přestože byl pan Koželuh nucen v roce 2014 ze zdravotních důvodů své dlouholeté působení v muzeu ukončit, se svou mateřskou institucí však nadále spolupracuje.

 

Muzeum Šumavy Sušice:

 

Antonín Pfeifer

 

Pan Antonín Pfeifer nastoupil do Muzea Šumavy v roce 1996 jako správce.  Není sice odborným pracovníkem, ale právě pro tyto pracovníky připravuje zázemí. Vychází ochotně vstříc jejich požadavkům a jako zručný řemeslník zajišťuje drobnou údržbu a opravy i nad rámec svých povinností. Doplňuje si odborné znalosti, takže v některých případech je schopen sám zajistit i některé konzervátorské práce. Jeho praktické zkušenosti jsou neocenitelné při různých stavebních úpravách a přípravě projektů na rekonstrukce, podílí se také na přípravách expozic. Pro Muzeum Šumavy je dle slov ředitelky člověkem „devatera řemesel“.

 

Stálá divadelní scéna Klatovy:

 

Zdena Švecová

Paní Švecová pracuje v Propagačním oddělení Stálé divadelní scény 29 let. Kromě zajištění abonmá, plakátů a s tím spojených záležitostí se po celé roky obětavě stará o zajištění představení pro nejmenší diváky divadla. Zajišťuje komunikaci se školskými zařízení celého Klatovska. Paní Švecová má velkou zásluhu na tom, že z mnoha dětí, které navštěvovaly divadlo kdysi jako žáci mateřské školy, jsou dnes dospělí návštěvníci divadla, kteří často vodí na dětská představení už své děti.

 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje:

 

Mgr. Jaroslava Nováková

Paní Nováková pracuje v knihovně od roku 1991 a od svého nástupu působí v oddělení zpracování knihovních fondů, kde vytváří věcný popis dokumentů. Její specializací je beletrie. Podílela se také na krajské katalogizaci. Odpovídá za zadávání nových návrhů do Souboru národních autorit ČR, který je zdrojem ověřených a unifikovaných údajů katalogizace nejen autorů, ale též názvů jejich děl nebo předmětových hesel.

 

Ing. Anna Sedláčková

Paní Sedláčková pracovala v knihovně od roku 1996 na pozici rešeršéra. V této pozici se stala autorkou či spoluautorkou mnoha rešerší či soupisů dokumentů a bibliografií. Její pečlivost a profesionalitu ocenil v roce 2007 např. Úřad pro vyšetřování zločinů komunismu. Paní Sedláčková rovněž provázela studenty základních a středních škol při jejich exkurzích po hlavní budově knihovny. V listopadu loňského roku odešla do důchodu.

 

Jan Weininger

Pan Weininger pracoval v knihovně v letech 1985 až 2003 a znovu od roku 2004. Nejprve působil v oddělení ochrany a expedice knihovních fondů, později přešel do oddělení regionální bibliografie, v němž pracuje dodnes. Zpracovává články z regionálních periodik a sborníků do regionální i celostátní databáze, dále vytváří a aktualizuje záznamy faktografické databáze regionálních osobností REOS. Je také spoluautorem bibliografického soupisu Západočeský kraj v tisku.

 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech:

 

Mgr. Ivana Sieberová

Paní Sieberová pracuje v muzeu od roku 1995 jako etnografka. Je aktivní v oblasti tradiční lidové kultury a podílí se nejen na odborných projektech muzea, ale i na kulturních akcích a projektech muzea, z nichž mnohé samostatně připravila a také realizovala jako lektor. Ve své odborné práci se věnuje především historii textilu se zaměřením na krajkářství, sama tuto technologii ovládá.

 

Západočeská galerie v Plzni:

 

Mgr. Ivana Jonáková

Paní Jonáková pracuje jako kurátorka v galerii od roku 2006. Za tuto dobu se autorsky podílela na přípravě několika výstav a publikací, spolupracovala také na přípravě druhého dílu Dějin města Plzně. Předmětem jejího odborného zájmu je české umění přelomu 19. a 20. století, přičemž se zaměřuje zejména na témata spojená se sochařstvím, výtvarným uměním Od letošního února zastává funkci odborného zástupce ředitele galerie.

 

Západočeské muzeum v Plzni:

 

PhDr. František Frýda

Pan Dr. Frýda nastoupil do Západočeského muzea po skončení studia v roce 1964. Postupně vypracoval z vedoucího oddělení středověkých dějin a na pozici ředitelem muzea, kde se projevil jako vynikající odborník i mimořádně schopný manažer, jehož neutuchající snaha a energie umožnila vznik a realizaci expozice plzeňské městské zbrojnice v hlavní budově muzea, rozšíření organizace o nové provozy Muzea loutek i Muzea církevního umění plzeňské diecéze a v roce 2013 také otevření dlouho očekávaných historických expozic v hlavní budově muzea. Díky panu doktoru Frýdovi se Západočeské muzeum v Plzni zařadilo mezi nejvýznamnější muzea v České republice.

 

Josef Švec

Pan Švec pracuje jako údržbář a správce Národní kulturní památky Vodní hamr Dobřív od roku 2005. V roce 2013 absolvoval rekvalifikační kurz kováře ve Střední škole v Oselcích. Je příkladným všestranným řemeslníkem a odborníkem, který fundovaně provádí po této výjimečné technické památce. Provádí všestrannou údržbu i opravy historických strojů a zařízení, čímž udržuje hamr v provozuschopném stavu.  Významně se podílí na organizaci a průběhu každoročního Hamernického dne, kdy učňovské a umělecké školy soutěží v kovářském řemesle.

 

Eva Marešová

Paní Marešová nastoupila do Západočeského muzea v roce 1977 jako vedoucí ekonomického oddělení, poté působila jako referent Odboru kultury Západočeského krajského národního výboru a od roku 1990 znovu pracuje v Západočeském muzeu v Plzni. Nejdříve jako odborný technickohospodářský referent, od roku 1993 pak jako asistentka ředitele. Její profesní zkušenosti jsou velkou oporou při administrativních činnostech sekretariátu ředitele muzea.

 

Mgr. Michal Chmelenský

Pan Chmelenský vystudoval religionistiku se specializací na judaismus. V muzeu pracuje od roku 2011, nejdříve jako odborný pracovník, od roku 2012 jako vedoucí národopisného oddělení Národopisného muzea Plzně a Plzeňska.  Na svém kontě má rozsáhlou pblikační činnost k dějinám judaismu a především rozsáhlou monografii „Židovské komunity na Sušicku“ která přinesla zásadní nové poznatky o životě židovského obyvatelstva na Šumavě a byla výstupem z grantu americké nadace. Aktivně se věnuje přípravě a realizaci modernizace expozic muzea a v současné době patří k nejaktivnějším odborným pracovníkům Západočeského muzea v Plzni.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *