Hejtman Václav Šlajs ocenil úspěšné učitele při příležitosti jejich svátku

Úspěšné učitele z Plzeňského kraje ocenil  hejtman Plzeňského kraje. Pamětní medaili
hejtmana převzalo celkem 21 učitelů a jedna škola.Ocenění bylo předáno při příležitosti blížícího se dne učitelů (28. března). Pedagogy přivítal hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs a náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 Jiří Struček.

„Vzdělanost národa je klíčem k dalším úspěchům. Češi jsou na absolutní špičce, co se
týká vzdělanosti obyvatel. Podíl na tom má i vaše práce a za tu bych vám rád
poděkoval,“ řekl v úvodu hejtman. Zmínil důležitost technických oborů, které vzdělávají
nové techniky, konstruktéry, zámečníky a další profese, jež jsou podniky u nás
vyhledávány. Neméně je pro náš region podle hejtmana důležitá znalost německého
jazyka. „Děkuji vám za práci pro naši společnost a za to, že vychováváte mladou
generaci,“ uzavřel hejtman.

Oceněným pedagogům poté předal hejtman spolu s náměstkem Jiřím Stručkem
čestné uznání a pamětní medaili hejtmana Plzeňského kraje. Předávání ocenění zpestřila módní přehlídka modelů vytvořených žákyněmi 3. a 4. ročníku oboru Návrhář a Oděvní design Integrované střední školy živnostenské v Plzni. Přehlídku připravila, spolu s žákyněmi, učitelka Jana Bufková. Kolekce s názvem Color of simple představila dámské vycházkové pláště, pro které byl inspirací podzim. Na závěr akce své umění hry na kytaru předvedla studentka Konzervatoře v Plzni Carmen Beshir.

Seznam oceněných:

 Bc. Jana Bufková – Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň
Působí jako učitelka praktického vyučování pro oděvní obory. V průběhu své
dlouholeté praxe se podílela na realizaci rekvalifikačních vzdělávacích
programů v projektech školy. V poslední době se věnuje hlavně přípravě
módních kolekcí do soutěží, ve kterých škola tradičně obsazuje přední místa.

 PaedDr. Blanka Hejtmánková – Konzervatoř, Plzeň
Je jednou z nejvýraznějších osobností pedagogického sboru Konzervatoře
Plzeň ve výuce kolektivních předmětů. Dlouhodobě dosahuje nadstandardních výsledků v rámci výuky českého jazyka. Mnoho jejích žáků získalo ocenění v
nejrůznějších literárních soutěžích opakovaně i na celorepublikové úrovni.
Dlouhodobě se věnuje uměleckému přednesu.

 Drahoslav Hladík – Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň
Desátým rokem vyučuje žáky čtyřletých studijních oborů se zaměřením na
telekomunikační a zabezpečovací techniku. Jeho studenti se pravidelně
umisťují na předních příčkách v odborných soutěžích. V rámci projektů pracoval
pan Hladík na výukových skriptech se zaměřením na telekomunikační a
zabezpečovací techniku.

 Ing. Milan Holub – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická, Plzeň
Velmi oblíbený učitel odborných předmětů jako je ekonomie, marketing a
management. Získal ocenění Nejlepší učitel programu Aplikovaná ekonomika
v ČR. Již 10 let je hlavním organizátorem seznamovací akce „Nulák“ pro
budoucí žáky Střední průmyslové školy elektrotechnické.

 Václav Honal – Střední odborné učiliště, Domažlice                                               Působí jako učitel odborných elektropředmětů a odborného výcviku. Pan Honal
se zasadil o implementaci elektronických zabezpečovacích systémů,
elektronických požárních systémů a pultů centrální ochrany do výuky, aktivně
se  podílel na tvorbě školního vzdělávacího programu elektromechanik pro
zařízení a přístroje, je spoluautorem dlouhodobé soutěže Ges-elektronic cup
pro žáky maturitních a učebních oborů.

 Mgr. Václav Hruška – Střední odborné učiliště, Domažlice
Dlouhodobě se podílí na odborné přípravě žáků strojírenských oborů –
obráběč kovů, strojní mechanik, mechanik seřizovač. Spolupracoval na inovaci
školních vzdělávacích programů strojírenských oborů vzdělání, aktivně pracuje
v metodické komisi KOVO.

 Mgr. Libuše Chalupková – Gymnázium, Sušice
Podílí se na přípravě dějepisné soutěže v Chebu, dějepisné olympiády a
dalších historických soutěží. Patří mezi aktivní organizátory „Projektových
týdnů“ na gymnáziu. V současné době má mj. na starosti prezentaci gymnázia
na veřejnosti a v médiích. Ve volném čase se věnuje organizování volného
času dětí v obci Žihobce.

 Mgr. Zdena Kreislová – 1. základní škola Plzeň
Vyučuje žáky prvního stupně již od roku 1996, klade důraz mj. na individuální
přístup k dítěti, týmovou práci a sebehodnocení. Je autorkou knihy „Krok za
krokem 1. třídou“, dlouholetou lektorkou letní školy „Začít spolu“ a dalšího
vzdělávání učitelů. Je recenzentkou Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a metodického portálu Výzkumného ústavu pedagogického.
Významná je její dlouhodobá spolupráce s Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni
při vedení pedagogických a asistentských praxí studentů učitelství 1. stupně.

 Mgr. Hana Kubálková- Střední odborná škola obchodu, užitého umění a
designu, Plzeň
Dlouholetá pedagožka a vítězka prestižní celonárodní soutěže o nejlepšího
českého učitele němčiny v kategorii středních škol a gymnázií. Při výuce klade
důraz na praktickou aplikaci učiva a jeho využití v reálné praxi. Žáky podporuje
také při mimoškolních aktivitách a dlouhodobě je připravuje na soutěže
odborných dovedností a předmětové olympiády. Již 6 let připravuje a organizuje
praktické stáže a praxe žáků v zahraničí.

 PaedDr. Josef Kubeš – Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám.
Během své učitelské kariéry připravil celou řadu žáků, kteří získali mnoho
úspěchů v celostátních i mezinárodních kolech matematické olympiády nebo
v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti. Na jeden z největších
úspěchů dosáhl jeho žák Martin Hora, který se stal laureátem titulu Česká
hlavička pro rok 2014 a získal cenu nadačního fondu Česká hlava v kategorii
Ingenium („Svět počítačů a komunikace“).

 Ivana Nožinová – Mateřská škola Bor
S nadšením a optimismem se věnuje své dlouholeté pedagogické práci, která
se stala jejím koníčkem. Významnou měrou se podílí na propagaci pohybově-
dramatických činností na veřejných akcích, zejména dramatizace veršovaných
pohádek a vtipných příběhů dětem známých ze života, kterých je autorkou.

 Mgr. Libuše Potužáková – Gymnázium, Sušice
Na gymnáziu působí již 31 let. V současné době vede předmětovou komisi
Dějepis – Základy společenských věd. Od vyhlášení 1. ročníku dějepisné
soutěže v Chebu vede přípravu žáků. Zúčastňuje se projektů zaměřených na
historii, patří mezi organizátory „Projektových týdnů“ pořádaných každoročně
pro žáky nižšího gymnázia.

 Anna Radová – Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy
Organizuje odborný výcvik, připravuje pro žáky zajímavé semináře ve
spolupráci s významnými gastronomickými a barmanskými odborníky.
Připravuje žáky na gastronomické soutěže, na kterých škola sklízí úspěchy
v oblasti gastronomie. Neustále se vzdělává na různých odborných  seminářích
a předává všechny své vědomosti, znalosti a zkušenosti svým kolegům i
žákům.

 RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. – Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v
Plzni
Učitelské profesi se věnuje od roku 1983. Významným úsekem jeho práce je
příprava talentů. Pro zlepšení výuky fyziky na školách stál u zrodu celostátního
časopisu Školská fyzika, momentálně je jeho šéfredaktorem. Podílel se na
tvorbě učebnic přírodovědy pro 4. a 5. třídu ZŠ a na souboru učebnic pro výuku
fyziky pro 6. – 9. ročník ZŠ. Učebnice fyziky pro 6. ročník získala bronzovou
medaili na Mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu.

 Mgr. Ivana Smoláková – 34. základní škola Plzeň
Ve školství pracuje jako učitelka od roku 1996. Její elán a nadšení oceňují
nejenom děti, ale i jejich rodiče, kteří ji v roce 2014 přihlásili do soutěže o
nejoblíbenějšího učitele „Zlatý Ámos“. Paní učitelce se podařilo probojovat do
šestičlenného finále, které se uskutečnilo za přítomnosti ministra školství loni
v březnu.

 RNDr. Václav Soukup – Masarykovo gymnázium, Plzeň
Dlouholetý učitel fyziky a chemie. Jeho žáci dosahují výborných výsledků nejen
v průběhu studia, ale i v krajských a celostátních soutěžích. Dlouhodobě
přednáší na soustředěních a kempech, které jsou určeny zájemcům o soutěže
přírodovědných olympiád. Je autorem publikací a výukových programů z fyziky,
lektorem Krajského centra vzdělávání v Plzni a spolupracoval na tvorbě
učebnice Chemie 8 pro základní školy a nižší stupně gymnázia a knize
Maturitní otázky Fyzika.

 Mgr. Bc. Hana Soukupová – Střední škola informatiky a finančních služeb,
Plzeň
Na škole vyučuje bezmála 20 let odborné ekonomické předměty a vede
předmětovou komisi ekonomických předmětů. S žáky se pravidelně účastní
okresních, krajských i republikových kol soutěží, čímž významně přispívá
k propagaci školy i dalšímu rozvoji žáků. Významného úspěchu dosáhla
v soutěži Finanční gramotnost, kde se žáci pod jejím vedením umístili
v celostátním kole na 2. místě.

 PhDr. Jitka Soukupová – Gymnázium, Stříbro
Na škole vyučuje předměty fyzika a chemie a působí jako „hnací motor“, který
žáky vede k zájmu o fyzikální pokusy. Organizuje účast svých svěřenců na
přehlídkách a v soutěžích nejen v Čechách, ale po celém světě. Mezi
nejvýznamnější patří mezinárodní soutěž vědeckých a technických projektů
středoškolské mládeže „Expo science“. Žáci si jeli pro ocenění do Afriky,
Jordánska či Arabských emirátů, kde bylo oceněno jen 5 nejlepších projektů.
Dalším úspěchem je získání 1. místa v celostátním kole v soutěži Pohár vědy.

 Petra Soukupová – Mateřská škola Kralovice
Dlouhodobě vede hudebně-pohybový kroužek, se kterým se pravidelně účastní
celostátního festivalu Mateřinka. V roce 2010 byla nominována rodiči a dětmi
z MŠ Kralovice do celostátní ankety Zlatá Mateřinka o nejlepší učitelku a učitele
v MŠ a postoupila do finálového kola.

 Karel Veselý – Střední škola, Rokycany
Působí jako učitel odborného výcviku oboru vzdělání mechanik seřizovač.
Podílí se na projektech školy a vypracoval skripta Technologie CNC
soustružení a CNC frézování. Výsledky jeho práce významně ovlivňují nábor
žáků do strojírenských oborů.

 Mgr. Alena Vimrová – Základní umělecká škola, Rokycany
Dlouhodobě vede pěvecké sbory a dosahuje vynikajících výsledků a ocenění
doma i v zahraničí, je garantem krajských kol Celostátní přehlídky školních
dětských pěveckých sborů a Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých
sborů.

 Základní škola speciální Diakonie ČCE Merklín – ředitelka Mgr. Ivana
Kováčová
Posláním školy je vzdělávat a vychovávat děti s mentálním postižením,
kombinovanými vadami a autismem, kteří nemohou být pro svůj zdravotní
handicap vzdělávány v běžné základní nebo praktické škole. Umožnit těmto
dětem plnohodnotný život ve společnosti vrstevníků, zajistit odpovídající
zájmové aktivity a komplexní péči. Škola se specializuje na vzdělávání žáků s
poruchou autistického spektra, má s tímto postižením dlouholeté zkušenosti a
dosahuje výborných výsledků.

Alena Marešová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *