Hejtman ocenil zaměstnance Fakultní nemocnice Plzeň

Za vynikající často dlouholetou práci ve zdravotnictví ocenil v úterý 3. května pracovníky FN Plzeň hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs. Na návrh ředitele FN Plzeň převzalo třicet pracovníků jak lékařských, tak nelékařských oborů, pamětní medaile hejtmana a děkovné listy.

Slavnostní oceňování pracovníků FN Plzeň se uskutečnilo na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Kromě zástupců kraje, hejtmana Václava Šlajse, radní Mileny Stárkové a radního Jaroslava Šobra, se předání ocenění zúčastnil ředitel FN Plzeň Václav Šimánek. „Aby zdravotníci mohli vykonávat své povolání, je důležité, aby nemocnice fungovala jako celek. V návrzích na ocenění proto byli nejen zdravotničtí pracovníci, ale také ti, kteří zajišťují chod nemocnice. Všem za jejich práci patří velký dík,“ uvedl ve své řeči ředitel FN Plzeň Václav Šimánek

„Práce zdravotníků je velmi záslužná a v mnoha případech se nedá hovořit o povolání, ale o spíše o životním poslání. Jsem rád, že mohu touto cestou poděkovat za odvedenou práci nejen lékařům a zdravotnickému personálu, ale i dalším zaměstnancům,“ řekl v úvodu hejtman Václav Šlajs a dodal, že FN Plzeň je významným přínosem pro rozvoj kraje a je hodnocena jako velmi prestižní nemocnice v rámci ČR.

 

 

Ocenění zaměstnanci FN Plzeň

 

Mgr. Eva Weinfurterová

Pracuje jako vedoucí Oddělení sociální péče FN Plzeň. Aktivně se podílí na přípravě legislativy v sociální oblasti, vzdělává vysokoškolské pracovníky v oblasti zdravotně sociální péče, účastní se koncepční činnosti v sociální oblasti. Je propagátorkou zapojení rodiny do péče o osobu blízkou a sociálnímu začlenění znevýhodněných osob do společnosti.

 

Mgr. Bc. Pavel Nedbal

Úsekový radiologický asistent Kliniky zobrazovacích metod FN Plzeň Pavel Nedbal je i přes svůj mladý věk velmi zkušeným odborníkem v oblasti radiodiagnostiky. Je rozeným vůdcem kolektivu s nadstandardním pracovním i lidským přístupem. Věnuje se dlouhodobě specializačnímu i kvalifikačnímu vzdělávání budoucích kolegů na půdě FN Plzeň i půdě akademické.

 

Bc. Dana Špidlenová

Vrchní dětská sestra Neonatologického oddělení FN Plzeň Dana Špidlenová zasvětila celý svůj profesní život péči o novorozence. Je zastáncem přirozeného přístupu k rodičovství, společně s ostatními kolegy a s vědomím velkého významu kojení pro zdraví se snaží o podporu kojení u každé matky. Velké úsilí, věnované propagaci a podpoře kojení, bylo oceněno českým výborem UNICEF udělením prestižního titulu Baby Friendly Hospital Neonatologickému oddělení FN Plzeň.

 

Jan  Pekník

Pracuje ve FN Plzeň od roku 1984. Zastává funkci řidiče, rozváží lékárenské výrobky a medicinální plyny v areálech FN Bory a FN Lochotín. Své úkoly spojené s převážením nebezpečného materiálu provádí zodpovědně, vždy dodržuje předepsané směrnice a předpisy.

 

Antonín Znamenáček

Pracuje v oddělení  kovoúdržby Fakultní nemocnice od roku 1992. V areálu Lochotín má na starost rozvody medicinálních plynů, zásobníky kapalného kyslíku a dusíku, tlakové, odpařovací a redukční stanice. Když přihlédneme k tomu, že v nemocnici jsou medicinální plyny přivedeny ke každému lůžku, navíc pracoviště JIP a operačních sálů, kde se bez těchto médií neobejdou je zřejmé, že práce na tomto úseku je opravdu hodně.

 

Viktorka Houdková

Paní Houdková pracuje v oddělení kovoúdržby Fakultní nemocnice Bory od roku 1979 a po celou tuto dobu vede agendu požadavků na opravy, skladovou evidenci, zastupuje vedoucího oddělení, zajišťuje nákup materiálu pro potřeby údržby a mnoho další mravenčí práce, bez které by se nedaly plnit požadavky zdravotnických i nezdravotnických pracovišť.

 

Jiří Beran

Jiří Beran v současné době pracuje jako referent majetkové správy na oddělení Správy budov. Při ostraze budov mimo areály FN, např. Fodermayerova pavilonu, řešívá problémy i v pozdních nočních hodinách – ve spolupráci s bezpečnostní službou. Velmi svědomitě udržuje a aktualizuje některé části grafické evidence budov FN, využívané širokým spektrem uživatelů napříč FN

 

Bc. Irena Strejcová

Paní Irena Strejcová je vedoucí úseku administrativních činností Provozního odboru Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín. Je maximálně vstřícná ke spolupracujícím klinik a oddělení, v případě potřeby pracuje i nad rámec vlastních povinností. Zvládá komplexní agendy nezbytné pro chod FN včetně aktivního osvojení moderních technologií.

 

Marie Podskalská

Ve FN Plzeň pracuje od roku 1995. Nadřízení oceňují zejména její výjimečnou loajalitu, vysoký pracovní výkon za všech okolností a trvalou osobní iniciativu, kterou projevuje v personálních, organizačních i ekonomických záležitostech ústavní lékárny.

 

Anna Soukupová

Ve Fakultní nemocnici Plzeň pracovala v letech 1985 až 2014 a i nadále zde vypomáhá. Od roku 1987 pracovala na pozici hlavní účetní, od roku 2001 jako vedoucí finanční účtárny. Vzhledem ke svému velkému pracovnímu nasazení, zodpovědnosti a píli a hlavně díky svým vědomostem a zkušenostem byla, a stále je, přirozenou autoritou v kolektivu spolupracovníků.

 

Bc. Jana Kocourová

Pracovní poměr zahájila v roce 1987 jako referent nákupu materiálně technického zásobování Bory. V roce 1998 byla jmenována vedoucí sloučeného oddělení Materiálně technického zásobování FN Bory a  FN Lochotín, kde pracuje dodnes. Je skvělým vedoucím pracovníkem, který dokáže motivovat podřízené svým přirozeným smyslem pro práci a zodpovědnost, ale i smyslem pro humor.

 

Hana Součková

Do Fakultní nemocnice Plzeň nastoupila jako odborná referentka do Oddělení zdravotního účtování a později byla jmenována vedoucí tohoto oddělení. Paní Součková vede agendu související s vyúčtováním poskytnuté zdravotní péče, zajišťuje také konzultační činnost v oblasti metodiky zdravotního účtování a garantuje účtování péče poskytnuté cizím státním příslušníkům.

 

Mgr. Nina Müllerová

Po ukončení studia na Střední zdravotnické škole v Plzni nastoupila paní Müllerová na Koronární JIP Interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, kde pracovala až do roku 1984, kdy začala vykonávat funkci staniční sestry na Metabolické JIP 1. Interní kliniky. V roce 1990 se stala hlavní sestrou FN Plzeň a tuto pozici zastávala 16 let. V letech 2006 – 2010 působila na Ministerstvu zdravotnictví ČR. V roce 2010 se vrátila zpět do fakultní nemocnice, kde působí až dosud v pozici vedoucí Centra řízení kvality.

 

MUDr. Jan Lejčko

Je vedoucím lékařem a zakladatelem Centra pro léčbu bolesti Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Od roku 1988 věnuje problematice léčby chronické bolesti, kterou ve FN zavedl a rozvinul. V roce 1989 se stal vedoucím nově založeného Centra pro léčbu bolesti, které poskytuje kompletní spektrum léčby pro pacienty s chronickou bolestí včetně invazivních metod pro oblast celého kraje.

 

Doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.

Je zástupcem primáře a vedoucím laboratoře Hematologicko-onkologického oddělení. Inicioval zavedení nové léčebné metody pro řešení komplikací alogenních transplantací kostní dřeně. Doc. Lysák je garantem tohoto projektu a zároveň zadavatelem klinického hodnocení tohoto nového léku. Metoda by měla přispět ke zvýšení úspěšnosti léčby hemato-onkologických nemocných.

 

Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Pracuje jako zástupce přednosty Kliniky zobrazovacích metod.  Jedná se o špičkového odborníka v oblasti radiodiagnostiky, který zavedl metodu hybridního zobrazení PET magnetickou rezonancí a koncepci molekulárního zobrazování ve FN Plzeň i v celé republice. Dlouhodobě se věnuje též metodám neinvazivního zobrazování srdce a cév pomoci počítačové tomografie.

 

Doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.

Vedoucí lékař úseku nefrologie I. Interní kliniky. Doc. Reischig je špičkovým odborníkem a mezinárodně respektovaným vědcem v oblasti transplantací ledvin. Má zásadní podíl na výsledcích transplantací ledvin ve FN Plzeň. Doc. Reischig byl za svoji vědeckou práci oceněn řadou prestižních cen.

 

MUDr. Václav Liška, Ph.D.

Je odborným asistentem Chirurgické kliniky FN Plzeň. Jedná se o mladého úspěšného chirurga, který se dlouhodobě věnuje studiu regenerace jater v experimentálních modelech i v klinické praxi. Věnuje se též rozvoji výzkumu v oblasti chirurgie  jater, slinivky a žlučových cest  a onkochirurgii tlustého střeva.

 

Ing. Bc. Viktor Wendler, MBA 

Pracuje jako ekonomický náměstek ředitele nemocnice a i přes svůj mladý věk výborně zvládá svojí funkci a má velký podíl na kladném hospodářském výsledku nemocnice. Jeho práce je vysoce ceněna i v Asociaci nemocnic ČR a v současné době je členem týmu, který připravuje metodiku centrálních nákupů přímo řízených organizaci Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.

Emeritní přednosta Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, který dovedl tuto kliniku mezi nejlepší pracoviště v ČR. V současně době zastupující náměstek ředitele pro Léčebně preventivní péči. Docent Kasal je mezi zaměstnanci FN uznáván nejen pro svoje profesionální schopnosti, ale i pro své lidské vlastnosti. Velkým přínosem pro FN byla i jeho koordinace klinických studií a vypracování nové směrnice v této problematice.

 

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Náměstek ředitele pro vědu a výzkum a zakladatel imunoalaytických metod v českém zdravotnictví. Patří mezi přední Evropské odborníky v problematice BIO bank. Profesor Topolčan je vyhledávaným přednášejícím na evropských kongresech a členem redakčních rad významných medicínských evropských časopisů.

 

Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA

Náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči, která má hlavní podíl na stabilizaci středního zdravotnického personálu FN Plzeň. Postupně vytvořila týmy vysoce vzdělaných sester. Její činnost však není vázána pouze na půdu FN, ale i na spolupráci s krajskými nemocnicemi. Vysoce je oceňováno její působení v akademické sféře, zejména na Západočeské univerzitě.

 

Bc. Milan Topinka, MBA

Technicko-provozní náměstek, který velmi dobře zvládá řízení provozu obou areálů nemocnice a dodržuje vysoký standard úrovně správy majetku FN, kdy využívá své dlouholeté znalosti interního auditora.

 

Ing. Martin Tauchen, MBA

Zakladatel oddělení Správy informačního systému ve FN Plzeň a spolutvůrce Klinického informačního systému Winmedicalc, který není využíván pouze naší nemocnicí, ale postupně se rozšiřuje i do ostatních zdravotnických zařízení. Aktivně pracuje i v týmu Asociace nemocnic České republiky.

 

JUDr. Jaroslava Nováková

Vedoucí zaměstnaneckého odboru FN Plzeň, která vedením systemizace pracovních míst výrazně přispěla k dobré personální situaci nemocnice. Je vyhledávanou oponentkou při tvorbě právní legislativy v oblasti personalistiky.

 

Ing. Tereza Cubrová

Vedoucí Oddělení manažerských informací, která má velký podíl na plynulém předávání manažerských informací vedením klinik a oddělení, což přispívá k dobré kontrole jejich hospodaření. V současné době je i členkou Celostátního týmu DRG Restart, kde jsou využívány její znalosti při tvorbě nového systému.

 

Ing. Miloslav Beneš

Vedoucí Oddělení krizového managementu, který je autorem bezpečnostních pravidel nemocnice včetně plánu traumacentra, díky němuž FN úspěšně obstála v ostré zkoušce při hromadných neštěstích Plzeňského kraje. Ing. Beneš měl hlavní podíl na úspěšném zásahu při havárii francouzských studentů.

 

Pavla Cheníčková

Dlouholetá členka nejvyššího managementu FN Plzeň, která svými znalostmi a schopnostmi zajišťuje dobré fungování kanceláře ředitele FN Lochotín a vysoce převyšuje svým pracovním nasazením ostatní administrativní pracovnice.

 

Marie Hatinová

Je zdravotní laborantkou Transfuzního oddělení FN Plzeň. Celý svůj život zasvětila oboru transfuzního lékařství, vychovala několik generací zdravotních laborantů. Je vzorem všem kolegům na pracovišti, přirozenou autoritou i stabilizačním pilířem oboru, jež zajišťuje jeden z nejcennějších lidských darů – Dárcovství krve.

 

Bc. Anna Holíková

Sestra pro intenzivní péči Anna Holíková zasvětila svůj profesní život péči o pacienty v těžkých stavech a výchově nové generace všeobecných sester a zdravotnických záchranářů. Za svůj život ji vděčí mnoho pacientů metabolické jednotky intenzivní péče, pracovišti, jemuž zasvětila poslední část svého profesního a velmi naplněného pracovního života.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *