Dobrovolní hasiči obdrželi pamětní medaile hejtmana

Za dlouhodobou práci ve sdruženích dobrovolných hasičů ocenil hejtman Plzeňského kraje dvacet hasičů a hasiček z regionu. Slavnostní předání pamětních medailí se uskutečnilo ve středu 3. května v sále zastupitelstva krajského úřadu.

 „Dobrovolní hasiči hrají v naší společnosti důležitou roli, je to nejen role záchranná, ve spolupráci s profesionálními hasiči, ale zejména role společenská. Bez dobrovolných hasičů si není možné představit společenský život v obcích. Za vše co děláte, vám patří velký dík,“ řekl hejtman Josef Bernard při slavnostním oceňování dobrovolných hasičů a hasiček v Plzeňském kraji.

Náměstek hejtmana Ivo Grüner zmínil také význam práce s dětmi, kterým se hasiči intenzivně věnují. Oceňování hasičů se zúčastnil také senátor a dobrovolný hasič Jan Látka, který poděkoval kraji za podporu dobrovolných hasičů v kraji nejen dotačními tituly pro hasiče, ale také prostřednictvím dotačního programu pro obce „Program stabilizace a obnovy venkova“, díky kterému mají obce možnost opravovat například hasičské zbrojnice.

 

 Okresní sdružení hasičů Domažlice (4 hasiči)

 Ing. Petr Lahoda

Pan Petr Lahoda se ke Sboru dobrovolných hasičů v Horšovském Týně přidal v roce 1992. Stal se hasičem a členem sportovního družstva ve výjezdové jednotce, kde působí jako velitel družstva a dlouhodobě patří k nejvíce zasahujícím členům v jednotce. Ani v pozici radního města nezapomíná na hasiče a má velké zásluhy na rekonstrukci a vybavení hasičské zbrojnice. Také se snaží o prosazení obnovy hasičských vozidel pro jednotku. Petr Lahoda patří k nejvýraznějším osobnostem Sboru dobrovolných hasičů v Horšovském Týně.

Petr Ježo

Pan Petr Ježo je od svého vstupu v roce 1986 řádným členem Sboru dobrovolných hasičů v Dílech. Od roku 1992 vykonává funkci velitele sboru. V roce 1993 úspěšně ukončil kurz velitelů v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech. Je svědomitý, ochotně pomáhá mladším hasičům. Je aktivním hasičem, obětavě vykonává funkci velitele zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Díly a s touto jednotkou vyjíždí k zásahům.

Jaroslav Lešek

Pan Jaroslav Lešek je členem Sboru dobrovolných hasičů ve Štítarech od roku 1977. Celý svůj život zasvětil hasičům. V rámci okrsku působí také jako velmi uznávaný komentátor veškerých soutěží v požárním sportu, ale i všech významných událostí, spojených s hasičskou činností. Jeho svěřenci sbírají úspěchy nejen za hranicemi okresu, ale i kraje. Sportovní družstvo SDH Štítary absolvuje soutěže téměř během celého roku, jak v zimní, tak i letní sezóně. Nadšení pro hasičskou práci dokázal probudit také u svých synů a vnoučat, kteří mu vše, co hasičům dal, mnohonásobně oplácí.

Josef Tvardík

Pan Josef Tvardík je členem SDH Chodská Lhota nepřetržitě od roku 1979. Od začátku členství cvičil ve sboru jako žák a následně byl také zapsán do zásahové jednotky sboru, kde je členem dodnes. Jako vedoucí mladých hasičů působí již 22 let. Mladým hasičům věnuje celou tuto dobu mnoho úsilí, píle a především nespočet hodin svého volného času. Ze svých svěřenců vychoval dokonce i jednoho mistra České republiky v hasičském sportu.

 

Okresní sdružení hasičů Klatovy (6 hasičů)

Jana Poláková

Paní Jana Poláková je od roku 1960 ve Sboru dobrovolných hasičů Luby u Klatov. Kromě mnoha jiných funkcí je kronikářkou SDH Luby. Je také nositelkou nejvyššího ocenění – Zasloužilý hasič, což svědčí o jejím dlouhodobém velkém nasazení a zápalu pro hasičskou práci. Její hlavní náplní je práce s dětmi a ženami. Byla zakladatelkou soutěžního družstva žen, se kterým dosáhla mnohé úspěchy. Za prospěšnou a vynikající práci s mládeží obdržela Medaili za výchovu mládeže.

Hana Králová

Je členkou sdružení je od roku 1970, nejprve v SDH Hadrava a později v SDH Nýrsko. Je nositelkou odbornosti Preventista II. stupně a Hasič I. stupně. Paní Hana Králová je také nositelkou nejvyššího ocenění – Zasloužilý hasič. Celý svůj hasičský život věnovala práci s ženami ve sborech. Byla zakladatelkou soutěžních družstev žen v SDH Hadrava a v SDH Nýrsko. Ve Sboru dobrovolných hasičů Nýrsko byla velitelkou a strojnicí družstva žen. Stále je organizátorkou soutěží družstev žen v rámci OSH Klatovy. Svým příkladem a zápalem pro hasičskou práci přivedla k této činnosti mnoho nových členek sdružení.

Jaroslav Šimáček

Pan Jaroslav Šimáček je členem SDH Bílenice od roku 1979. Ve svých funkcích zúročuje poznatky a zkušenosti, které získával od svých starších kolegů hasičů. Svůj okrsek vede s přehledem. Sbory v tomto okrsku jsou na velmi dobré úrovni. Jsou zde kolektivy mladých hasičů, soutěžní družstva žen i mužů. Tato družstva se zúčastňují všech soutěží v rámci OSH Klatovy a dosahují velmi dobrých výsledků. Pro své znalosti a velké nasazení v hasičské práci byl zvolen náměstkem starosty OSH Klatovy.

Josef Hromádka

Pan Josef Hromádka je od roku 1977 členem SDH Pačejov. Výrazně se zasloužil o rozvoj Sboru dobrovolných hasičů v Pačejově, především prací s mládeží. Aktivně se zapojuje do organizování soutěží pro mladé hasiče. Od roku 1990 do r. 2010 byl členem Odborné rady mládeže OSH Klatovy. Jako ředitel Základní školy v Pačejově vždy měl a stále má blízko k práci s dětmi, za což mu byla v roce 2002 udělena Medaile Za výchovu mládeže. Je nositelem mnoha dalších vyznamenání.

Bohumír Bucifal

Pan Bohumír Bucifal je v SDH Sušice od roku 1964. Za svou celoživotní práci pro sdružení získal nejvyšší ocenění – titul Zasloužilý hasič. Celý svůj hasičský život věnoval výchově mladých hasičů a za tuto prospěšnou práci byl v roce 2002 oceněn medailí Za výchovu mládeže. Svým zápalem pro hasičskou práci byl příkladem nejen pro mnoho mladých hasičů ale i své dva syny, kteří jsou dnes profesionálními hasiči.

Václav Hulec

Pan Václav Hulec působí od roku 1968 v SDH Myslív. Za svou celoživotní práci pro dobrovolné hasiče získal nejvyšší ocenění – titul Zasloužilý hasič. Dlouhá léta pracoval v komisi pro mládež OSH Klatovy, byl jedním z organizátorů soutěží pro mladé hasiče především hry Plamen, a to jak v rámci okresu Klatovy tak v rámci Plzeňského kraje. Své hasičské vzdělání si zvyšoval dálkovým studiem Školy požární ochrany v Bílých Poličanech. Akce konané pod jeho vedením mají dobré renomé nejen v okrese Klatovy, ale i v celém Plzeňském kraji.

 

Okresní sdružení hasičů Plzeň-jih (4 hasiči)

Ing. Josef Mištera

Pan Josef Mištera je členem SDH Hradčany od roku 1978. Sbor i okrsek pod jeho vedením pracuje na velmi dobré úrovni. Pravidelně je zabezpečována odborná příprava členů i kulturně společenská činnost v obci. Do roku 2014 byl členem soutěžního družstva, se kterým se pravidelně účastnil postupových soutěží v rámci okrsku i OSH a obsazoval přední místa. V současné době působí na soutěžích jako rozhodčí.

Stanislav Novotný

Pan Stanislav Novotný je členem SDH Nepomuk od roku 1977. Za dobu svého členství pracoval především na úseku represe ve funkcích velitele SDH a velitele okrsku. V současné době je členem Odborné rady represe OSH Plzeň-jih a Odborné rady ochrany obyvatel Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje. Svoji činnost zaměřuje především na zabezpečení odborné přípravy členů jednotky SDH obce, údržby techniky a vybavení jednotky a sboru.

Karel Suda

Karel Suda je členem SDH Kasejovice od roku 1976, řadu let pracoval v různých funkcích sboru i Okrsku Kasejovice. Jako velitel sboru i okrsku vždy dbal na zabezpečení odborné přípravy členů jednotky SDH obce, v rámci okrsku pak na odbornou přípravu velitelů, velitelů družstev a strojníků jednotek SDH obcí. V rámci spolupráce s okresním sdružením dle požadavků zabezpečoval prostory, porady a školení funkcionářů SDH, včetně zabezpečení odborných přednášek. Na úseku soutěží pracoval jako rozhodčí, lektor a spolupracoval při přípravě klasické soutěže v požárním sportu.

Bc. Zbyšek Zuber

Zbyšek Zuber je členem SDH Střížovice od roku 1981. Svoji činnost zaměřil především na úsek represe a mládeže. Velice dbá na kvalitní zabezpečení odborné přípravy na všech úsecích. V rámci zabezpečení soutěží vyžaduje precizní provedení přípravy a práci rozhodčích. Velice aktivní je v oblasti popularizace nové soutěžní disciplíny v řadách dobrovolných hasičů – soutěží ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Je velmi aktivní také při přednáškách k této problematice.

 

Okresní sdružení hasičů Plzeň-město (1 hasič)

Petr JŮZEK

Petr Jůzek, je členem Sboru dobrovolných hasičů v Koterově od roku 1989. V současné době zastává funkci velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Plzni-Koterově. Třetí volební období vykonává funkci starosty Městského sdružení hasičů Plzeň. Petr Jůzek se od útlého věku zabývá hasičskou historií. Se svým bratrem a kamarády ze sboru zrestaurovali řadu historických exponátů. V roce 2000 zakládal hasičské muzeum – Expozici dobrovolné požární ochrany Plzeňska – na zámku v Nebílovech, jehož trvání bylo ukončeno v roce 2007. Nedlouho poté založil se svými přáteli podobnou expozici v chotěšovském klášteře, o kterou se stará dodnes. Zajišťuje mnoho ukázek činnosti hasičů s historickou technikou při výročí sborů v Plzni a okolí.

 

Okresní sdružení hasičů Plzeň-sever (3 hasiči)

 Ing. Vlastimil ČERVENKA, MBB

Vlastimil Červenka je členem SDH Pláně u Plas od roku 1985, ve sboru vykonává funkci jednatele. V domovském sboru i v okrsku Plasy, kam SDH Pláně územně spadá, je nejen uznávaným hasičem, ale také kamarádem, na kterého je vždy spolehnutí. Za obětavou práci ve prospěch dobrovolných hasičů byl několikrát vyznamenán, naposledy v loňském roce Čestným uznáním Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Luděk EKSTEIN

Luděk Ekstein pracuje v SDH Vejprnice, kde je členem od roku 1991. Od svého vstupu k dobrovolným hasičům se aktivně zapojil do veškerého dění. Luděk Ekstein je držitelem nejvyššího kvalifikačního stupně I. rozhodčí v požárním sportu. Je velmi obětavý a nadšený hasič, na kterého je spolehnutí jak ve sboru a okrsku tak i na úrovni okresního sdružení. S pílí sobě vlastní organizuje ve sboru veškerou činnost a jeho zálibou je mimo jiné i hasičská historie. Luděk Ekstein byl za svou činnost několikrát vyznamenán, naposledy v roce 2015 Čestným uznáním SH ČMS.

Alena FOLDOVÁ

Alena Foldová svou hasičskou dráhu započala v SDH Kožlany, kde od roku 1999 do roku 2013 zastávala funkci starostky sboru. Společně s výborem SDH Kožlany dokázala během několika let přivést k dobrovolným hasičům mnoho mladých členů, podařilo se jí ve spolupráci s Městem Kožlany vybudovat vyhovující zázemí pro místní jednotku, včetně zajištění techniky v podobě cisternového vozidla TATRA 815. Od roku 2000 je vedoucí mládeže a tuto kvalifikaci si pravidelně obnovuje. V současné době vykonává vedoucí mládeže v kolektivu mladých hasičů SDH Horní Hradiště.

 

Okresní sdružení hasičů Rokycany (1 hasič)

 Jan PECHÁČEK,

Jan Pecháček je dlouholetým členem Sboru dobrovolných hasičů v Bujesilech. V roce 2010 úspěšně složil zkoušky Rozhodčí – instruktor a pravidelně školí nové a přezkušuje stávající rozhodčí. Na OSH Rokycany působí též jako vedoucí sekce rozhodčích. Účastní se jako rozhodčí na řadě postupových, pohárových a dětských soutěží. Podílí se na přípravě soutěže Bujesilský PRD Cup, kterou začal bujesilský sbor pořádat v roce 2001.

 

Okresní sdružení hasičů Tachov (1 hasič)

 Jan STANKOV

Jan Stankov je členem sdružení již od roku 1970. Aktivně se podílí na činnosti Sboru dobrovolných hasičů Halže. Již mnoho let vykonává ve sboru funkci starosty sboru. V rámci Okresního sdružení hasičů v Tachově aktivně působil ve výkonném výboru a po dobu dvou volebních období působil ve funkci náměstka starosty. I nadále však zůstává aktivní jako člen výjezdové jednotky.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *