Den učitelů slavili na krajském úřadě. Hejtman Václav Šlajs pedagogům děkoval za jejich práci

Za příjemných zvuků harfy a unikátního violoncella dnes hejtman Václav Šlajs u příležitosti Dne učitelů poděkoval pedagogům za jejich dosavadní práci. Společně se svým náměstkem Jiřím Stručkem předali dvacítce pedagogů z celého Plzeňského kraje děkovný list a pamětní medaili spolu s drobnými dárky. „Práce pedagogů je velice náročná, nesou na svých bedrech výchovou budoucí generace. A to je velice složitá a zodpovědná činnost, která je ale ve společnosti nedoceněná. Proto se snažíme alespoň touto formou náročnou práci pedagogů ocenit,“ uvedl Václav Šlajs.

Součástí slavnostního setkání zástupců Plzeňského kraje byla také módní přehlídka žákyň Integrované střední školy živnostenské, Plzeň a hudební vystoupení budoucí studentky Konzervatoře, Plzeň Vandy Šabatové, která představila sólovou harfu. Unikátním zpestřením bylo vystoupení rakouského violoncellisty světového významu Othmara Müllera, který představil Preludium C dur od J. S. Bacha na unikátní violoncello z roku 1573. Tento nástroj je jediným hrajícím na světě svého druhu a má nevyčíslitelnou cenu. Samotné vystoupení Othmara Müllera není běžně u nás dostupné, koncert, který se uskuteční tuto středu v Domě hudby v Plzni je beznadějně vyprodaný už řadu měsíců.

 

Ocenění pedagogové:

 

Ing. Věra Andrlíková – Střední průmyslová škola, Klatovy

Ve škole vyučuje téměř 20 let odborné technické předměty a je předsedkyní předmětové komise. Je aktivní a iniciativní nad rámec svých povinností. Při slučování škol se zasloužila o bezproblémový průběh akce, zejména o propojení teoretických a praktických předmětů. Je hlavní organizátorkou projektu „Mechatronika do škol“. Má aktivní postoj při prezentaci školy a přispívá k zájmu žáků o studium technických oborů.

 

Mgr. Milomíra Baťková –           Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň,

Ve škole působí přes 20 let jako pedagog a zároveň jako vedoucí respiračních poté zdravotních tříd. Kromě vynikající výchovné a vzdělávací práce organizuje pro žáky a pedagogy účast na mnoha školách v přírodě a léčebných pobytech v ozdravovnách. Dlouhodobě spolupracuje s cestovními kancelářemi a umožňuje žákům klimatické pobyty ve Španělsku a Chorvatsku. Podílí se také na propagaci školy v médiích. Je skvělým pedagogem, žáky podporuje i v mimoškolních aktivitách.

 

Bc. Petra Brabcová – Základní umělecká škola Chrást

Na škole vede hudební obor, ve kterém její žáci dosahují výborných výsledků, o čemž svědčí dobrá umístění v soutěžích. Pracuje ve prospěch základních uměleckých škol celého Plzeňského kraje, a to ve funkci předsedkyně sekce dechových dřevěných nástrojů Krajské umělecké rady, podílí se na průběhu Letních hudebních kurzů v rámci programu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji. Je členkou realizačního týmu Přehlídky komorní hudby.

 

Mgr. Jana Frolíková – Základní umělecká škola Starý Plzenec

Již řadu let dosahuje výborných výsledků ve svém výtvarném oboru. Jednotlivé práce i kolekce prací žáků byly oceněny předními cenami. Její velmi podnětné působení přivede každoročně několik žáků k rozhodnutí přihlásit se na střední odborné školy s výtvarným zaměřením. Také její samostatná výtvarná činnost je příkladem pro její žáky. Její skromné vystupování a ochota vždy pomoci jí přináší výrazné uznání široké, nejen rodičovské veřejnosti, kolegů i žáků.

 

Mgr. Marie Glötzerová – Střední odborné učiliště, Domažlice

Ve škole působí více než 40 let, jako učitelka odborného výcviku a odborných předmětů. Aktivně se podílí na přípravě, organizaci a realizaci gastronomických akcí školy. Připravuje žáky na soutěže odborných dovedností. Pro studenty školy vede formou mimoškolní aktivity barmanský kroužek. Téměř 40 let aktivně vede taneční skupinu AVANTI, která v roce 2014 vyhrála v tanečních formacích soutěž World Dance 2014 Championship.

 

Jaroslava Jandová – Mateřská škola Kralovice

V mateřské škole pracuje od roku 1979. Je výbornou učitelkou, která umí ve třídě vytvořit příjemnou atmosféru pro děti i jejich rodiče. U dětí je velice oblíbená, aktivně se jim věnuje, chodí s nimi do divadla, do kina, jezdí na výlety. Často je pro rodiče velkou oporou a dobrým rádcem i pomocníkem. Dlouhodobě vede hudebně pohybový kroužek Kralovánek, se kterým již 11 x postoupila do celostátního kola festivalu Mateřinka, kde hlavním kritériem hodnocení je originalita a výraznost.

 

Josef Kadlec – Základní umělecká škola, Tachov

Ve škole pracuje již od roku 1982. Vede dechový orchestr, který byl na ZUŠ Tachov založen již v roce 1976 a který se každoročně prezentuje na světově známých festivalech a soutěžích.
V roce 2000 účinkoval na světové výstavě „EXPO 2000 Hannover“, v roce 2008 v Japonsku na JAPAN TOUR. Dále koncertoval v mnoha evropských zemích, kde získal významná ocenění. Zároveň kvalitně vykonává funkci zástupce ředitele a nadstandardně pedagogickou práci.

 

PaedDr. Bc. Jana Koubová – Dětský domov, Staňkov

V dětském domově pracuje od roku 1980, nejprve jako vychovatelka a od roku 1989 ve funkci ředitelky. Děti s dalšími zaměstnanci za vydatné podpory paní Koubové reprezentují Plzeňský kraj v mnoha soutěžích po celé republice. Paní Koubová je předsedkyní Federace dětských domovů, která je součástí jediné mezinárodní organizace sdružující pracovníky z oblasti výchovy mimo vlastní rodinu. V roce 2015 byla spoluorganizátorkou celostátního kola soutěže Nejmilejší koncert.

Mgr. Dana Kovtunová – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň

Je velmi oblíbená pedagožka mezi studenty, ale i mezi kolegy. Na Vyšší odborné škole vede mnoho let výuku cizích jazyků, pravidelně se účastní různých vzdělávacích jazykových akcí a projektů. Již několik let jazykově připravuje studenty pro účast na zahraničních stážích. Je rovněž autorkou Metodických odborných listů pro výuku cizích jazyků. Významně se podílí na mezinárodní spolupráci s partnerskými školami a nemocnicemi.

 

PhDr. Marie Kučerová – Dětský domov, Kašperské Hory

Téměř celý profesní život věnuje dětem. Od roku 1992 je ředitelkou jednoho z největších dětských domovů Plzeňského kraje. Tento dětský domov byl prvním, kde děti žily v rodinných skupinách. Dětský domov reprezentuje Plzeňský kraj v různých soutěžích. Paní Kučerová je členkou výboru Federace dětských domovů, kde velice aktivně pracuje zejména v řešení problematiky ústavní výchovy.

 

Mgr. Pavla Lopatová – Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň

Ve škole působí již 15 let. Paní Lopatová svým elánem, nápady a inovacemi motivuje
a připravuje žáky na velké množství soutěží v oblastech ekologie i informačních technologií. Jako koordinátorka ekologické výchovy se zasloužila o získání ocenění Zelená škola Plzeňského kraje a Škola udržitelného života. Téměř 10 let je předsedkyní předmětové komise informačních a komunikačních technologií. I díky práci paní Lopatové se loňský rok škola zařadila mezi nejlepší tři v kraji.

 

Mgr. Emilie Nosková, Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice

Již od roku 1977 učí na domažlickém gymnáziu český a německý jazyk. V roce 1990 navázala mezinárodní kontakty s německým gymnáziem v Kötztingu. Dále navázala významnou spolupráci s gymnáziem v Regensburgu, kde se jí podařilo zorganizovat nácvik čtyř dvojjazyčných studentských divadelních představení. Veškerým aktivitám věnuje nespočet hodin svého volného času. Za svoji neuvěřitelnou píli získala pro gymnázium řadu mezinárodních ocenění.

 

Jan Pek, Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice

Na gymnáziu vyučuje více než 30 let český a německý jazyk. S kolegyní paní Noskovou aktivně spolupracuje na rozvoji česko-německých školních aktivit. Významně se podílel na přípravě dvojjazyčných divadelních projektů. Se svým německým kolegou sestavil českou a německou verzi brožury věnované obci Folmava. Momentálně spolupracuje na projektu k problematice přistěhovalců v ČR a Německu, jehož výsledkem bude opět dvojjazyčné divadelní představení a výstava na obou školách.

 

PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. – Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni

Od roku 1989 působí jako odborný asistent na Katedře chemie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Z jeho lektorské činnosti lze uvést: vedení kurzů pro učitele chemie ZŠ a SŠ, dále přednášky a exkurze z chemie pro žáky ZŠ a SŠ, je metodikem a lektorem chemických kempů pro talentované žáky a autorem soutěžních úloh Chemické olympiády. V publikační činnosti je autorem článků ve sbornících a časopisech se zaměřením na didaktiku chemie.

 

 

 

Ing. Věra Šedivá – Gymnázium, Stříbro

Na gymnázium nastoupila jako učitelka odborných předmětů v roce 1991. O pět let později se stala zástupkyní ředitele školy. Velkou měrou se podílela na tvorbě školního vzdělávacího plánu obou studijních oborů – gymnázia i obchodní akademie. Byla u zrodu studentské firmy Junior Achievement. Studenti 3. ročníku Obchodní akademie se pod jejím vedením pravidelně účastnili republikového finále soutěže studentských firem.

 

PhDr. Jana Tolletová – Masarykovo gymnázium, Plzeň

Ve škole působí jako profesorka anglického jazyka, překladatelka a lektorka. Je předsedkyní předmětové komise anglického, francouzského a ruského jazyka. Připravuje své žáky na státní jazykové zkoušky a neustále buduje a prohlubuje mezinárodní aktivity u partnerských škol v USA, Německu, Holandsku a Dánsku. Organizuje studentské pobyty ve Velké Británii a poznávací pobyty v USA. Podílela se na přípravě koncepce státní maturity v anglickém jazyce. Věnuje se překladatelské činnosti, bylo jí vydáno 12 překladů románů pro dospělé i pro mládež.

 

Mgr. Naděžda Vašků – Hotelová škola, Plzeň

Práci učitelky českého jazyka a dějepisu se ve škole věnuje od roku 1979. V rámci výuky českého jazyka dosahuje výborných výsledků. Dlouhodobě se stará o hodnotný kulturní život žáků a pedagogů, organizuje pravidelné zájezdy do pražských divadel, zajišťuje filmová a divadelní představení. Je dlouholetou předsedkyní předmětové komise českého jazyka a literatury. Již 10. rokem vykonává funkci předsedkyně Školské rady na škole. Žáky podporuje také při mimoškolních aktivitách a připravuje je na soutěže českého jazyka a dějepisu.

 

Ing. Bohumil Veit – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn

Je učitelem odborných ekonomických předmětů více než 25 let. Po celou dobu zastává nejen funkci metodika IT, ale vždy se také podílel na správcovství sítě školy. Díky jeho práci byla vždy výpočetní technika v perfektním stavu a škola se pohybovala na pomyslné špičce ve vybavení a používání moderních informačních technologií. U svých žáků má veliký respekt pro svoje vynikající odborné kompetence.

 

Mgr. Josef Veselý – Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy

Dlouhodobě se věnuje výuce matematiky a fyziky a s tím související přípravě talentovaných žáků na školní kola olympiád, přednáší ve výběrových seminářích pro účastníky postupových kol a je lektorem fyzikálních kempů. Dokáže žáky pro fyzikální olympiádu nejen získat, ale jejich talent také dále rozvíjet a na soutěž je připravit tak, že dosahují vynikající výsledky na všech úrovních, včetně mezinárodní.

 

Eva Vlčková – Mateřská škola Horažďovice

Dlouhá léta pracovala jako ředitelka na jednotřídní mateřské škole, v posledních letech pracuje jako učitelka na vícetřídní škole. Její preferovanou oblastí se stala logopedie. Stále se vzdělává a profesně rozvíjí a v souvislosti s tím hledá stále nové způsoby práce tak, aby mohla pomáhat dětem. Nelituje ani svého osobního volna a dětem a rodičům dává tu největší podporu. Vždy se snaží svou odbornou a moudrou radou poradit tak, aby posunula dítě v jeho cestě životem.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *