Fakulta zdravotnických studií naváže na úspěšný akademický rok. Novinkou je spolupráce s Čínou

Velmi úspěšný akademický rok má za sebou jedna z nejmladších z fakult Západočeské univerzity v Plzni – Fakulta zdravotnických studií (FZS). Významně se navýšil počet kvalitních projektů v rámci jednotlivých kateder a tím prudce vzrostla výše získaných finančních dotací. Velký důraz je kladen na výzkum, vývoj a inovace i na péči o studenty. Daří se pokračovat v příhraniční spolupráci a fakulta má nového partnera až z daleké Číny. Podobně progresivní trend chce udržet i v právě začínajícím akademickém roce 2016/2017, který odstartoval otevřením nového fakultního Centra zdraví a přijetím 316 nových studentů, z nichž 100 bude studovat obor všeobecná sestra.

Fakultní centrum zdraví bude nabízet své služby v oblasti podpory rozvoje a udržování zdravého životního stylu široké veřejnosti a specifickým skupinám – například seniorům nebo sportovcům. Bude pořádat přednáškové cykly, nabízet vzdělávací programy, kurzy, cvičení i individuální vyšetření a poradenství. Do činnosti budou zapojeni kromě zaměstnanců i studenti fakulty a další externí spolupracovníci.

Zvýšil se počet i kvalita projektů

Co se týče financování prostřednictvím projektových dotací, byla v minulosti FZS v rámci univerzity trochu v pozadí. To už ale neplatí. V loňském akademickém roce zaznamenala výrazný nárůst náročných projektů zaměřených na výzkum, vývoj a inovace a s tím spojený nárůst získaných finančních dotací přesahujících 25 milionů korun. Vysokou úspěšnost si připsaly zejména projekty příhraniční spolupráce. „Máme plně funkční projektové oddělení, které poskytuje týmům kompletní servis. Zvýšila se četnost projektů, ale zejména jejich kvalita,“ doplňuje děkanka Fakulty zdravotnických studií Ilona Mauritzová.

Mezi nejvýznamnější aktuální projekty patří Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb zaměřený na řešení problematiky legislativy spolupráce záchranných složek a tím zlepšení spolupráce při záchraně lidských životů mezi českými a bavorskými záchranáři či výměnu informací mezi zdravotníky a studenty. Nebudou chybět ani společná cvičení s tematikou hromadných neštěstí a odborné workshopy. Fakulta bude zajišťovat vzdělávací a výzkumné stránky projektu, bude pořádat semináře, školení a speciální tréninky. Na FZS bude instalován simulátor plně vybaveného moderního sanitního vozu určený pro trénink studentů i záchranářů.

Druhým z velkých projektů je Interprofesní vzdělávání studentských týmů. Během tří nadcházejících let vzniknou v každém semestru tři interprofesní česko-bavorské studentské týmy, které budou pod vedením odborných pedagogů pracovat na praktických úkolech. Týmy budou složeny ze studentů technických oborů německé univerzity Deggendorfu a designérů, ergoterapeutů či fyzioterapeutů ze ZČU v Plzni. Tématem spolupráce bude vytvoření pomůcek, které umožní prodloužit soběstačnost seniorů v domácím prostředí.

Studentky stráví semestr na partnerské čínské univerzitě

Fakulta zdravotnických studií realizuje řadu dalších projektů. Velký důraz klade také na spolupráci se svými partnery, ať se jedná o zdravotnická a sociální zařízení, která poskytují studentům praxi, zástupce podnikatelské sféry, další fakulty ZČU i zahraniční vysoké školy . „K našim tradičním partnerům z Německa, Rakouska, Slovenska, Polska a Španělska přibyla vysoká škola z Číny. Na celý semestr tam pojedou naše první čtyři studentky. Velmi podporujeme mobilitu, tedy absolvování části studia v zahraniční, jak u studentů, tak u pedagogů,“ říká děkanka.

Fakulta také pracuje na systému pro vyhledávání talentovaných studentů, kteří by se více zapojovali do výzkumných činností a mohli tak  získat mimořádné stipendium. Zájem o studium zdravotnických oborů na čtyřech katedrách fakulty je stabilní, počet přihlášených přesahuje tisícovku. „V akademickém roce 2015/2016 jsme měli 205 absolventů, kteří nemají problém s nalezením zaměstnání. Máme zpětnou vazbu přímo od našich absolventů, že jejich uplatnitelnost na trhu práce je opravdu vysoká,“ podotýká Ilona Mauritzová.

A cíle pro FZS do nového akademického roku? Pokračovat v péči o studenty, pracovníky i partnery, hledat další zahraniční partnerské vysoké školy i spolupracující organizace, podporovat studentskou a pedagogickou mobilitu, udržet akreditace všech stávajících studijních oborů, případné vytvoření nových studijních oborů či rozšíření o kombinované formy studia dle potřeb zdravotnické praxe, podpora projektové činnosti spojené se získáním dalších finančních zdrojů…

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *