Z důvodu současné epidemiologické situace jsou návštěvy ve FN Plzeň zakázané na Kardiologické klinice, Neurologické klinice, Urologické klinice, Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny, na Klinice pneumologie a ftizeologie, Interním oddělení, LDN, Pobytové sociální péči a na Geriatrickém oddělení. Zároveň žádáme klienty a pacienty, kteří vyhledávají služby a péči Urologické kliniky, aby v následujících dnech toto pracoviště vyhledávali pouze v akutních případech. V případě potřeby kontaktujte Urologickou kliniku na tel. čísle 377 402 641. Na ostatních odděleních či klinikách jsou návštěvy regulované dle uvážení vedení příslušného pracoviště, s přihlédnutím ke spektru hospitalizovaných pacientů. Koordinátorem návštěv zůstává i nadále ošetřující lékař a staniční sestra příslušné lůžkové stanice.

 

 • Návštěva musí být zdravá a nesmí mít žádné příznaky COVID-19 ani jiného podobného onemocnění.
 • Návštěva umožní, pokud to uzná vedení zdravotnického oddělení / kliniky za vhodné, zaměstnancům příslušné stanice změřit svou tělesnou teplotu před vstupem do prostor lůžkové stanice, osoba se zvýšenou teplotou nebude vpuštěna k návštěvě. Návštěvy pacienta nesmí být v karanténě.
 • Návštěva musí mít celou dobu pobytu na lůžkové stanici personálem pracoviště vydanou jednorázovou roušku, na JIP i ochranný jednorázový oděv a musí dodržovat nastavená hygienická pravidla. Před vstupem na lůžkovou stanici návštěva provede důkladnou dezinfekci rukou.
 • Všechny kliniky a oddělení, jichž se toto opatření týká, budou koordinovat jednotlivé návštěvy tak, aby se na pokojích nepotkával větší počet návštěv.  Návštěvníkům, kteří budou při vstupu na lůžkovou stanici vyhodnoceni jako rizikoví, nebude návštěva hospitalizovaného pacienta umožněna.
 • Vedení daného pracoviště má kdykoliv právo ze závažných důvodů epidemiologických či provozních návštěvu pacienta ukončit.
 • Návštěvní hodiny se řídí vnitřním řádem FN Plzeň.

 

Z důvodu zvýšeného rizika pro pacienta i návštěvníky jsou návštěvy až do odvolání zakázané:

Areál FN Plzeň – Bory:

·         Interní oddělení – všechny lůžkové stanice, včetně LDN

·         Pobytová sociální péče 1 – lůžka

·         Pobytová sociální péče 2 – lůžka

·         Urologická klinika – všechny lůžkové stanice

·         Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny – všechny lůžkové stanice

·         Klinika pneumologie a ftizeologie – JIP a obě lůžkové stanice A + B

·         Geriatrické oddělení – lůžkové stanice

 

Areál FN Plzeň – Lochotín:

 • Kardiologická klinika – lůžková stanice a JIP
 • Neurologická klinika – lůžková stanice a JIP

Výjimky stanovené na vybraných klinikách a odděleních:

FN Bory:

Chirurgické oddělení

 • JIP – maximálně 2 osoby denně u 1 pacienta, starší 15 let po dobu 20 minut.

 

Anesteziologicko resuscitační oddělení Bory – ARO, oddělení DIP – Dlouhodobá intenzivní péče

 • Návštěvy po domluvě s vedoucí lékařkou možné ve dnech ÚT, ČT, SO + NE od 14:00 – 16:00 hodin.

 

FN Lochotín:

Gynekologicko- porodnická klinika

 • Maximálně 2 osoby u 1 pacientky denně, v rozmezí 15:00 – 17:00 hodin.

 

Neonatologické oddělení

 • ÚFN – Úsek fyziologických novorozenců (šestinedělí) – návštěvy maximálně 2 osoby za den k jedné matce, délka návštěvy cca 1 hodina.
 • JIP a JIRP – návštěvy pouze matky a otce, ve vyhrazených hodinách (8:00 – 11:00, 14:30 – 20:00), po předchozí domluvě tak, aby se zabránilo přeplnění prostoru a byl zachován klid.

 

Onkologická a radioterapeutická klinika

 • U krátkých několikadenních hospitalizací návštěvy nedoporučujeme.
 • Návštěvy jsou povoleny u pacientů dlouhodobě hospitalizovaných, kteří nechodí na propustky nebo jsou v terminálním stadiu onemocnění.
 • Délka návštěvy bude maximálně 30 minut, každá návštěva si přinese svoji roušku, max. počet na 1 návštěvu je 1 osoba, změna možná po domluvě s ošetřujícím lékařem.

Zdroj: FN Plzeň