Novinky v jízdním řádu Českých drah 2020 v Plzeňském kraji. Vlaků pojede víc

V neděli 15. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2020. V Plzeňském kraji je připravován ve spolupráci s organizátorem a koordinátorem veřejné dopravy POVED. Jízdní řád zahrnuje celkem 542 vlaků v působnosti Regionálního obchodního centra Plzeň, z toho jezdí v pracovních dnech 493 vlaků, o sobotách a nedělích 332 vlaků. Průměrně je vypravováno 447 vlaků denně. Regionální spoje ujedou 5,6 mil. vlakokilometrů, což představuje nárůst o 5,22 % ve srovnání se současným jízdním řádem.

Hlavní změny v jízdním řádu regionálních vlaků

Změny v číslování tratí:
 170 nově Beroun – Klatovy (původně Beroun – Cheb);
 190 v úseku Plzeň hl.n. – Strakonice přečíslována na trať 191;
 původní trať 191 Nepomuk – Bla tná přečíslována na 192;
 trať Plzeň hl.n. – Cheb nově pod číslem 178.

Nově budou některé vlaky vedeny jako průjezdné ze směru Beroun – (Rokycany) – Přeštice – (Klatovy) a zpět.

Nově bude také vedeno 5 párů vlaků v úseku Poběžovice – Staňkov – Holýšov (1× v pracovní dny, 4× v sobotu, neděli a o svátcích) jako přípoj k vlakům kategorie Ex.

Konkrétní informace o změnách regionálních jízdních řádů
Trať 160 Plzeň – Žatec
 V novém jízdním řádu nadále nebudou dálkové vlaky na trati 160 provozovány Českými drahami.
 U regionálních vlaků je zachován stejný dopravní koncept, dojde pouze k drobným časovým posunům
v řádu minut.

Trať 170 nově v úseku Plzeň – Klatovy
 Nově byly regionálními vlaky propojeny tratě Beroun – Plzeň a Plzeň – Klatovy;
 Základem nového jízdního řádu pro osobní vlaky zůstává dvouhodinový takt s odjezdem z Plzně hl.n.
do Berouna. Některé vlaky v tomto dvouhodinovém taktu budou začínat, resp. končit v  Přešticích, popř.
Klatovech;
 Na pěti spěšných vlacích v úseku Klatovy – Rokycany a Rokycany – Klatovy bude nasazena rychlíková
souprava.

Trať 175 Rokycany – Nezvěstice
Na této trati bude zachován stejný dopravní koncept, dojde pouze k drobným časovým posunům v řádu minut.
Nově budou zavedeny následující spoje:
 v úseku Rokycany – Příkosice osobní vlak Os 27814, pojede v pracovní dny v 5:58 z Rokycan;
 v úseku Rokycany – Mirošov město osobní vlak Os 27830, pojede v pracovní dny kromě prázdnin ve 13:58 z  Rokycan;
 v úseku Mirošov město – Rokycany osobní vlak Os 27813, pojede v pracovní dny ve 4:44 z Mirošova
města;
 v úseku Mirošov město – Rokycany osobní vlak Os 27835, pojede v pracovní dny kromě prázdnin,
ve 14:44 z Mirošova města.

Trať 176 Plzeň – Radnice
V novém jízdním řádu bude zachován stejný dopravní koncept, dojde pouze k drobným posunům časové
polohy v řádu minut.;
 Nově budou zavedeny tři vlaky v úseku Plzeň hl.n. – Chrást u Plzně zastávka, pojedou v pracovní dny
z Plzně hl.n. v 6:39 (tento vlak pojede z Nýřan), 14:12 a 18:12.
 Nově pojedou v pracovní dny také tři vlaky v úseku Chrást u Plzně zastávka – Plzeň hl.n., s odjezdem
v 7:28, 15:20 a 19:20.

Trať 177 Pňovany zastávka – Bezdružice
V novém jízdním řádu je zachován stejný dopravní koncept, pouze s časovými odchylkami.
 V jiných časových polohách nově pojedou ze železniční stanice Plzeň hl.n. ranní vlaky s odjezdy z Plzně
hl.n. v 6:35 (Os 17840/1 v pracovní dny), 6:45 (Os 27314, v sobotu a o svátcích), v 8:45 (Os 27316,
v sobotu a o svátcích) a 9:10 (Os 17808/9, v pracovní dny).
 Nově bude zaveden jeden pár vlaků s odjezdem z Bezdružic v 10:26 do Plzně hl.n. (příj. v 11:40,
Os 27317)  a zpět z Plzně hl.n. v 10:45 do Bezdružic (příj. v 11:58, Os 27318). Tento vlak pojede
v pracovní dny, v sezóně od 1. března do 9. října pak denně.

Trať 178 Plzeň hl.n. – Cheb
 Na trati bude zachován koncept dopravy, u vlaků došlo pouze k minutovým posunům.
 Nově jsou zaintegrovány vlaky kategorie IC v úseku Plzeň – Mariánské Lázně.

Trať 180 Plzeň – Domažlice – Domažlice město
 V novém jízdním řádu bude u regionálních vlaků na této trati zachován stejný dopravní koncept, dojde
pouze k drobným posunům časové polohy v řádu minut.
 Nové vlaky pojedou z Poběžovic přes Staňkov do Holýšova a zpět jako přípoje na Západní expresy
do Plzně, resp. v opačném směru od Plzně. Vlaky z Poběžovic budou do Holýšova přijíždět o sobotách,
nedělích a svátcích v 8:13, 12:13, 16:13 a 20:13 a v pracovní dny v 10:13. Odjezdy z Holýšova budou
v sobotu, neděli a svátcích v 9:46, 13:46, 17:46 a 21:07, v pracovní dny v 11:46.

Trať 181 Nýřany – Heřmanova Huť
 Vlaky z Nýřan: První ranní vlak Os 27400 nově pojede později (nově ve 4:42). Vlak v 5:24 (Os 27402)
pojede v pracovní dny (původně v pracovní dny a v sobotu), vlak v 8:40 (Os 27410) nově pojede denně
(původně o sobotách, nedělích a svátcích), vlak ve 12:40 (Os 27414) nově pojede denně (původně
v pracovní dny) a vlak 18:40 (Os 27426) pojede denně (původně o sobotách, nedělích a svátcích). Nově
bude zaveden nový vlak s odjezdem z Nýřan ve 23:05.
 Vlaky z Heřmanovy Hutě: V 5:00 pojede v pracovní dny nový vlak Os 27403. Nově denně pojedou vlaky
v 6:00 (Os 27405, původně v pracovní dny a o sobotách), v 9:00 (Os 27413, původně o sobotách, nedělích a svátcích), v 11:00 (Os 27415, původně pracovní dny) a 19:00 (Os 27427, původně o sobotách, nedělích a svátcích).
U dalších vlaků jsou pouze minutové posuny.

Trať 182 Staňkov – Poběžovice
 Na trati bude změněn koncept dopravy. Nově pojede většina vlaků v celém úseku trati. Jeden pár vlaků
v pracovní dny a čtyři páry vlaků o sobotách, nedělích a svátcích budou zajíždět na trať 180 do stanice
Holýšov (viz trať 180).

Trať 183 nově Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín
 Koncept vlaků v úseku Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín bude zachován. Některé vlaky budou z důvodu
odlišné polohy rychlíků časově posunuty v řádu desítek minut.

Trať 184 Domažlice – Planá u Mariánských Lázní
 V úseku Domažlice – Poběžovice a zpět budou zavedené nové vlaky. Z Domažlic budou odjíždět v 6:13
(o sobotách), v 7:23 (v pracovní dny) a ve 13:28 (v pracovní dny kromě prázdnin). V opačném směru
z Poběžovic pojedou nové vlaky v 7:56 (v pracovní dny) a ve 14:13 (v pracovní dny kromě prázdnin).

Z Plané u Mariánských Lázní v 9:08 pojede o sobotách, nedělích a svátcích nový osobní vlak do Bělé
nad Radbuzou (Os 7203). Nový vlak pojede také ve 22:58 z Plané u Mariánských Lázní do Tachova.

Trať 185 Domažlice – Klatovy – Horažďovice předměstí
 úsek Horažďovice předměstí. – Klatovy:
o Spoj v 6:09 bude prodloužen do Klatov, spoj v 11:10 pojede v pracovní dny a bude rovněž prodloužen
do Klatov. O sobotách, nedělích a svátcích nově pojede v úseku Horažďovice předm. – Sušice spoj
s odjezdem v 11:16. Spoj ve 14:53 z Horažďovic předm. bude prodloužen do Sušice. V pracovní dny
bude nově zaveden vlak v úseku Horažďovice předm. – Sušice s odjezdem v 18:16.
o V úseku Klatovy – Horažďovice předm. pojede v pracovní dny nový vlak s odjezdem z Klatov v 6:33.
Spoj s odjezdem z Klatov ve 13:33 nově pojede v celé trase denně a v pracovní dny pojede ze Sušice
v 17:35 nový vlak do Horažďovic předměstí.
 úsek Klatovy – Domažlice:
o Z Klatov do Domažlic pojede v pracovní dny nový vlak s odjezdem z Klatov v 5:18.
o V úseku Domažlice – Klatovy pojede v pracovní dny a o sobotách nový vlak s odjezdem v 5:34 spoj
v 6:15 pojede nově pouze v pracovní dny. Místo vlaků Os 17547 (10:21 o sobotách, nedělích
a svátcích) a Os 17549 (12:21 v pracovní dny) pojede vlak Os 17553 v 11:30 denně. O sobotách,
nedělích a svátcích bude spoj s odjezdem 16:21 a nahrazen spojem v 17:30. Nově bude v pracovní
zaveden vlak z Domažlic do Klatov s odjezdem v 18:08. Nově bude zaveden spoj ze Strakonic
do Horažďovic v pracovní dny s příjezdem do Horažďovic v 8:05.

Trať 186 Svojšín – Bor
 Na této trati není objednán žádný vlak Českých drah.

Trať 191 Plzeň – Horažďovice předměstí
 Dopravní koncept zůstává až na drobné minutové odchylky obdobný.
 Spoj v 7:03 z Plzně hl.n. bude v pracovní dny nově prodloužen až do Horažďovic předměstí.
 V pracovní dny bude nově zaveden spěšný vlak Sp 1698 z Horažďovic předm. s odjezdem v 8:07.
 Spoj v 17:03 z Plzně hl.n. bude nově prodloužen až do Horažďovic předm.

Trať 192 Nepomuk – Blatná
 Na trati bude změněn dopravní koncept.
 Z Nepomuku budou vlaky nově odjíždět v 5:03 (v pracovní dny), 6:41 (v pracovní dny), 8:33 (denně), 12:33
(denně), 14:00 (v pracovní dny), 15:33 (v pracovní dny), 16:41 (o sobotách, nedělích a svátcích), 17:53
(v pracovní dny) a 18:41 (o nedělích a svátcích) a20:33 (denně);
 Z Blatné budou vlaky odjíždět ve 4:21 (v pracovní dny), 5:49 (v pracovní dny), 6:46 (denně), 10:46 (denně), 13:16 (v pracovní dny), 14:46 (denně), 16:46 (denně mimo soboty), 18:46 (denně) a 22:30 (do Kasejovic, v pracovní dny).

Novinky v odbavení cestujících
 Od 15. prosince 2019 zavádí České dráhy kontaktní i nekontaktní platby kartou ve všech vlacích, kde je
vlakový doprovod. Vlakové čety po celé republice vybaví ČD více než 1 600 mobilními platebními
terminály. Tuto službu bude možné poskytnout pouze v místech, kde je signál. Konkrétně v Plzeňském
kraji bude k dispozici 98 platebních terminálů propojených s přenosnými osobními pokladnami.
 V  regionu také dochází ke zrušení pokladen, kde byli výhradními prodejci zaměstnanci SŽDC. Celkem se jedná o osm stanic (Bělá nad Radbuzou, Horažďovice, Kdyně, Kolinec, Nezvěstice, Poběžovice, Železná Ruda-Alžbětín, Žichovice). Cestující budou odbaveni vlakovou četou ve vlaku.

 Od 1. července 2020 předpokládá objednatel zavedení krajského tarifu.

 Od jízdního řádu 2020 budou zaintegrovány vlaky SC v úseku Plzeň-Jižní předměstí – Mariánské Lázně a zpět.

Obnova vozového parku v Plzeňském kraji
Rychlíkové soupravy linky R 16 budou nově nasazeny i na spěšné vlaky Klatovy – Rokycany a zpět
(5 spěšných vlaků s identickým názvem Berounka).

Výluková činnost SŽDC během platnosti jízdního řádu 2020
V příštím roce jsou v plánu SŽDC následující rozsáhlé výluky:
 Od 30. dubna 2020 v délce 135 dní na trati Plzeň – Třemošná
 Od 2. července 2020 v délce 35 dní na trati Plzeň – Starý Plzenec

Přeprava kol a cyklopůjčovny
 Jako spoluzavazadlo je možné v Plzeňském kraji kolo svézt 396 vlaky v pracovní dny a 276 vlaky
o víkendech. V 51 vlacích v pracovní dny a 50 o víkendech je možné zarezervovat místo pro kolo (jako
spoluzavazadlo, ale s rezervací) a v 35 vlacích je rezervace místa pro kola povinná.
 V jízdním řádu 2018/19 byla přeprava spoluzavazadla v 382 vlacích v pracovní dny a 251 vlacích
o víkendu.
 V roce 2018 bylo v Plzeňském kraji vypůjčeno 425 kol. Celkem bylo provozováno pět cyklopůjčoven.
 V roce 2019 bylo v Plzeňském kraji vypůjčeno 380 kol. Celkem byly provozovány čtyři cyklopůjčovny.
(Plzeň, Domažlice, Klatovy a Tachov).

Tabulkové jízdní řády
Pro nový jízdní řád již nejsou z důvodu stále klesajícího prodeje vydávány Regionální jízdní řády, tabulky
traťových jízdních řádů jsou k dispozici v aktuálním znění na internetových stránkách, např. www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady.

Zdroj: ČD

  •  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *