Nadšení a pomoc Škodových závodů umožnily otevřít vysokou technickou školu v Plzni už v říjnu 1949

V úterý uplyne přesně 70 let od zahájení vysokoškolská výuka technických oborů – strojírenství a elektrotechniky. Zajišťovala ji tehdy pobočka pražského Českého vysokého učení technického. Ještě v  tomtéž akademickém roce z  ní vznikla Vysoká škola strojní a elektrotechnická v  Plzni (VŠSE). Výročí připomíná Západočeská univerzita (ZČU) výstavou, časopisem, setkáním absolventů a zaměstnanců VŠSE a dalšími akcemi v  průběhu nastávajícího akademického roku.

Podle původního záměru se mělo s  výukou začít až v  roce 1950. Nadšení všech zapojených osob a finanční i personální pomoc Škodových závodů však umožnila otevřít školu už v  říjnu 1949. Vyučovalo se v  budově bývalé Živnostenské a obchodní komory v  sadech Pětatřicátníků, v  současném sídle Fakulty právnické. Do prvního ročníku nastoupilo na strojní obor 67 a na elektrotechnický 27 studentů.

Na konci akademického roku 1949/1950 byla výnosem ministerstva školství zřízena Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni jako samostatná fakulta v čele s děkanem. 1. října 1953 se pak VŠSE stala samostatnou vysokou školou vedenou rektorem. V  roce 1960 se jako reakce na zvýšený zájem studentů o studium technických oborů utvořily dvě samostatné fakulty – strojní a elektrotechnická. V  roce 1990 pak byla založena Fakulta aplikovaných věd. Její základy položila část kateder fakult strojní a elektrotechnické. V  roce 2000 obohatilo plzeňskou techniku výzkumné centrum NTC (Nové technologie – výzkumné centrum), které se věnuje výzkumu, vývoji a inovacím pro průmyslové aplikace.

„Technické vysokoškolské vzdělávání bylo v  Plzni od samého počátku pevně spojeno s  průmyslovou praxí,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček. Kromě Škodových závodů spolupracovala vysoká škola i s jinými tehdejšími průmyslovými podniky, jako byly Strojírny Holýšov, TOS Holešovice, TOS Holoubkov, ČKD Vysočany, MEZ Brno a další. „Ohromný rozvoj technického vysokého školství a aplikovaného výzkumu pak přinesla  devadesátá léta, kdy se řada odborníků mohla vrátit na vysokou školu. I čistě teoretické obory dostaly nový impulz při spolupráci na projektech aplikovaného výzkumu,“ dodává rektor s  tím, že spolupráce s  průmyslovými podniky je dodnes klíčovou součástí vzdělávání na ZČU. O mimořádné kvalitě technického vzdělávání svědčí podle Miroslava Holečka i to, že se na ZČU podařilo vybudovat čtyři výzkumná centra z evropských fondů, což považuje za výsledek na české poměry zcela unikátní.

Úspěchy technických fakult a výzkumných center přibližuje výstava 70 let technického vysokého školství v  Plzni, která je po celé září k  vidění před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje ve Smetanových sadech. Jednadvacet panelů seznamuje zájemce s historií technického vysokoškolského vzdělávání v  Plzni od založení VSŠE přes zahájení stavby kampusu na Zeleném trojúhelníku až po založení ZČU a vybudování výzkumných center.

Sedm dekád technického vysokého školství v  Plzni mapuje také poslední číslo univerzitního časopisu ZČU & technika, které je v  tištěné formě k  dispozici na všech fakultách ZČU a elektronicky na univerzitních https://www.zcu.cz/rest/cmis/document/workspace:/SpacesStore/9b0f42be-3369-4cab-89bf-41e1a7279ec5;1.0/content. (tz)

Foto ZČU Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *